รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
รหัส SMIS 35020158
รหัส OBEC 430330
รหัสกรทรวง 1035430330
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านโคกสูง
ตำบล สามัคคี
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดเชียงหมี-สามัคคี
ผอ.โรงเรียน นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 40
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอาทิตย์  โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายทวีศักดิ์  กุลวงศ์ ครู วิทยาศาสตร์
นางวิไล  จันทร์หอม ครู บริหารการศึกษา
นายรุ่งอรุณ  ยิ่งยง ครู การประถมศึกษา
นางกนกวรรณ  กุลวงศ์ ครู บริหารการศึกษา
นางปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา ครู บรรณารักษ์ศาสตร์
นางอัจฉราภรณ์  อัมภรัตน์ ครู ปฐมวัย
นายณพพร  คล้ายแดง ครู หลักสูตรและการสอน
นางสาวจริยา  ธรรมมา ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายพงษ์ศิริ  ทานะศิลป์ ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นายปิยะณัฐ  ภูวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ
นางสาวรุ่งนภา  เจริญตา ครู (พนักงานงานราชการ) การประถมศึกษา
นายพินิตย์  คุ้มบุญ นักการภารโรง อื่นๆ
นางสาวพัสสุนีย์  สีมาเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คอมพิวเตอร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 15 14 20 22 23 20 25 18 0 0 0 157

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
67.18 76.9 72.04

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
29.41 36.68 28.68 25.18

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 100,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 125,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,125,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 2,042,060
รวมทั้งสิ้น 5,392,060

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 2 12 1 1 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน