รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
รหัส SMIS 35020192
รหัส OBEC 430371
รหัสกรทรวง 1035430371
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านโนนแดง
ตำบล ส้มผ่อ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ที่ 8 (ไทยเจริญ-คำเตย-ส้มผ่อ)
ผอ.โรงเรียน นายธงชัย รักพวก
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 25
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายธงชัย  รักพวก ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางเอื้อมเดือน  โพชะโน ครู การประถมศึกษา
นายประกาศ  กุลสิงห์ ครู บริหารการศึกษา
นางสุพร  ยอดตระกูล ครู ภาษาไทย
นางดรุณี  สายสมุทร ครู นาฏศิลป์
นางอังคณา  สิงห์ลา ครู ปฐมวัย
นายละเอียด  ไชยนต์ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวจิราวรรณ  ทับแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณิตศาสตร์
นายอุบล  รูปไข่ ช่างไม้ชั้น 4 อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 9 6 5 6 6 14 6 6 0 0 0 58

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
77.6 79.6 78.6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
38.55 34.9 29.77 31.53

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 987,050
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 0
รวมทั้งสิ้น 987,050

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
3 5 8 2 1 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน