รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองยางห้วยสะแบก
รหัส SMIS 35020121
รหัส OBEC 430296
รหัสกรทรวง 1035430296
ที่อยู่ หมู่ 14 บ้านหนองยาง ห้วยสะแบก
ตำบล โคกสำราญ
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สร้างมิ่ง-โคกสำราญ
ผอ.โรงเรียน นายนพพร ดีสมดู
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 42
ระยะทางถึงอำเภอ 12

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายนพพร  ดีสมดู ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางอมร  นาทองห่อ ครู พลศึกษา
นายประยนตร์ชัย  คณาดา ครู วิทยาศาสตร์
นางรจนี  เสนสร ครู คหกรรมศาสตร์
นางสโรชา  บุตรวงศ์ ครู บรรณารักษ์ศาสตร์
นางภิรมย์รักษ์  ราชชมภู ครู การประถมศึกษา
นางกิ่งกมล  นาควัจนะ ครู ภาษาไทย
นายภาณุวัฒน์  งามจำรัส ครู ศิลปะ
นายธวัชชัย  บุญเพ็ง ครู คณิตศาสตร์
นางรัชนีวรรณ  สายจันดา ครู การศึกษาพิเศษ
นางสุรัตน์วดี  สร้อยแก้ว ครู วิจัย
นางสาวธัญญาพร  นามศร ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวเจษฎาภรณ์  คุณารักษ์ ครูผู้ช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาววลัยลักษณ์  หมุดธรรม ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวดารณีรัตน์  เหลาคำ ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นายวรภพ  พันธุ์ดวง อื่นๆ ปฐมวัย
นางสาววันดี  สุทธิวงศ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางวัลงาม  กาเมือง ครู (พนักงานงานราชการ) วิทยาศาสตร์
นางสาวนุชจิรา  ผดาเวช ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางกุลธิดา  นาวงษ์ศรี ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 15 23 32 21 22 22 20 29 16 15 21 236

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
82 76.38 79.19

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
28.94 31.63 30.15 26.65

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 603,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 50,000
งบประมาณต้นสังกัด 9,380,712
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,068,757
รวมทั้งสิ้น 11,102,469

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
53 2 55 0 13 10

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 4
รวมทั้งสิ้น
6

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน