รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
รหัส SMIS 35020151
รหัส OBEC 430290
รหัสกรทรวง 1035430290
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านบ้านคึมชาด
ตำบล สามแยก
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดแห่-สามแยก
ผอ.โรงเรียน นายเนรมิต ธามณี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 34
ระยะทางถึงอำเภอ 2

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายเนรมิต  ธามณี ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสมคิด  ยำยวน ครู สุขศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ  วันทา ครู วิทยาศาสตร์
นางโอริน  บางเหลือ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวนิลาภรณ์  ธรรมวิเศษ ครู หลักสูตรและการสอน
นายสุชิน  รักชื่อ ครู สหกรณ์
นางกรรณิการ์  อ่อนแก้ว ครู บริหารการศึกษา
นางสาวอภิญญา  สารทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางจารุดา  ไชยเสนา ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู
นายฉกาจ  ชายทวีป นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวชลธิชา  แก้วลี ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย
นางสาวสุพิชญา  ประสารศรี ครู (พนักงานงานราชการ) วิทยาศาสตร์
นางสาวศุภรดา  มุละสิวะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศิลปะ
นางณัฏฐนันท์  ไพรสินธุ์ ครูพี่เลี้ยง บรรณารักษ์ศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 12 16 21 18 16 19 23 17 0 0 0 142

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
92.73 76.42 84.57

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
45 30.96 31.88 30.99

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 215,940
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 79,000
งบประมาณต้นสังกัด 2,151,400
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 20,000
รวมทั้งสิ้น 2,466,340

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
13 0 13 2 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 2
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
82,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน