รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านเที่ยงนาเรียง
รหัส SMIS 35020042
รหัส OBEC 430091
รหัสกรทรวง 1035430091
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านเที่ยงนาเรียง
ตำบล คำน้ำสร้าง
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม-คำน้ำสร้าง
ผอ.โรงเรียน นายวรรษพล บุญศรี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 8
ระยะทางถึงอำเภอ 8

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้ กศน. ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายวรรษพล  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางอลิษา  นุสหรี ครู การประถมศึกษา
นางจำลอง  เยาวไสย์ ครู พลศึกษา
นางสาวสุจิตราพร  โสมวัฒนศิริ เจ้าพนักงานธุรการ คอมพิวเตอร์
นายเลืองฤทธิ์  อุตมะชะ นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวภานุชนาถ  พวงชมภู ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 3 4 2 5 4 4 4 5 0 0 0 31

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
86 86.8 86.4

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
26 47.75 34.38 31.25

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 2,325,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 540,929
รวมทั้งสิ้น 2,865,929

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 8 14 0 2 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน