รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนทรายมูลประชาราษฏร์)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ทรายมูลประชาราษฏร์
รหัส SMIS 35020013
รหัส OBEC 430345
รหัสกรทรวง 1035430345
ที่อยู่ หมู่ 15 บ้านทรายมูล
ตำบล ทรายมูล
อำเภอ ทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ทรายมูลไผ่
ผอ.โรงเรียน นายมิตร ศรีชัย
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 19
ระยะทางถึงอำเภอ 2

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน
เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายมิตร  ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสุภาพ  ไชยศรีษะ ครู การประถมศึกษา
นางราตรี  พงษ์เจริญ ครู ปฐมวัย
นางจุฑารัตน์  ห้องแซง ครู เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายชุมพล  หอมหวล ครู บริหารการศึกษา
นางประภา  ผุดผ่อง ครู บริหารการศึกษา
นางสาวพุทธชาติ  ชื่นตา ครู บริหารการศึกษา
นางพยอม  ดำรงศิริ ครู คหกรรมศาสตร์
นางฉวีวรรณ  ธนานันท์ ครู การจัดการทั่วไป
นางประชิด  ประนาโค ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวอรสา  ศรีวอุไร ครู บริหารการศึกษา
นายสหชัย  พรมฬี ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวจินตนา  วิลัยใส ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวชัชฎาภรณ์  มูลสาร ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวดาวรุ่ง  ไชยจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังคมศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 12 14 30 29 46 49 45 48 0 0 0 273

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
86.08 83.76 84.92

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40.22 37.49 33.4 36.2

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 6,384,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 706,000
รวมทั้งสิ้น 7,090,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
18 6 24 5 0 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 3
รวมทั้งสิ้น
5

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน