รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านนาเรียง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านนาเรียง
รหัส SMIS 35020025
รหัส OBEC 430369
รหัสกรทรวง 1035430369
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านนาเรียง
ตำบล ไผ่
อำเภอ ทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ทรายมูลไผ่
ผอ.โรงเรียน นายพันเลิศ ครองยุติ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 18
ระยะทางถึงอำเภอ 7

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายพันเลิศ  ครองยุติ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวอนงค์พร  เวชกามา ครู วิทยาศาสตร์
นายนราชัย  ชูรัตน์ ครู คอมพิวเตอร์
นางสารภี  มูลสาร ครู ภาษาไทย
นางสุจิตรา  กฤษณะกาฬ ครู ภาษาไทย
นายอานนท์  สมหวัง ครู คณิตศาสตร์
นายราม  ศรีมันตะ ครู พัฒนาชุมชน
นางสุภัทตา  ไกรศรี ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวแคชริญา  ภูผาสิทธิิ์ ครูผู้ช่วย การประถมศึกษา
นายชาญชัย  เวฬุวนารักษ์ นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางวารุณี  บัวทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาไทย
นางวิไล  ศุภชาติ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน การประถมศึกษา
นายร่วมมิตร  เวฬุวนารักษ์ ครูธุรการ หลักสูตรและการสอน

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 4 9 7 12 9 11 2 3 12 12 12 93

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
82.3 81.07 81.69

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34 35.99 29.58 37.76 33.94 18.56 24.13 29.69

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 134,067
งบประมาณต้นสังกัด 2,868,700
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 389,000
รวมทั้งสิ้น 3,391,767

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
12 10 27 0 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน