รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านม่วงกาชัง
รหัส SMIS 35020146
รหัส OBEC 430282
รหัสกรทรวง 1035430282
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านม่วงกาชัง
ตำบล สวาท
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สวาท-ศรีแก้ว
ผอ.โรงเรียน นายสุวิช สรรพาวุธ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 30
ระยะทางถึงอำเภอ 5

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ
เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสุจริต
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุวิช  สรรพาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวสุคนธ์  จารุสาร ครู วิทยาศาสตร์
นางอาภาภรณ์  อภัยภักดิ์ ครู นาฏศิลป์
นางพินนิภา  สุภาพ ครู คหกรรมศาสตร์
นางผกาทิพย์  ธานี ครู สังคมศึกษา
นายสุระศักดิ์  เนตรวงศ์ ครู บริหารการศึกษา
นางนวรินทร์  สระแก้ว ครู ปฐมวัย
นางสุภาพ  ชมภูพาส ครู ภาษาอังกฤษ
นางเรไร  ดอกไม้ ครู วิทยาศาสตร์
นายลำปาง  ผายพันธ์ ครู วิทยาศาสตร์
นายวิชิต  สร้อยแก้ว ครู บริหารการศึกษา
นางกัลยา  จันทรารักษ์ ครู บริหารการศึกษา
นายไกรวุฒิ  สระบัว ครู พลศึกษา
นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป ครู บริหารการศึกษา
นางวัลภา  แสงโชติ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวสุชีรา  จันทพรม ครู บริหารการศึกษา
นางสาวรุจิรา  ไชยสัจ ครูธุรการ ภาษาอังกฤษ
นายสิงห์ทา  สร้อยแก้ว นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นายภัทรพล  สรรพาวุธ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 16 12 13 10 18 17 11 6 36 28 26 193

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
79.8 79.4 79.6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 190,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 150,000
งบประมาณต้นสังกัด 8,586,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 4,515,000
รวมทั้งสิ้น 13,441,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
23 30 53 7 4 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 3
รวมทั้งสิ้น
5

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน