รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านดู่ลาด)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านดู่ลาด
รหัส SMIS 35020009
รหัส OBEC 430351
รหัสกรทรวง 1035430351
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านดู่ลาด
ตำบล ดู่ลาด
อำเภอ ทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
ผอ.โรงเรียน นายเพชร หงษ์ศรี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 20
ระยะทางถึงอำเภอ 12

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายเพชร  หงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ  วรรณา ครู บริหารการศึกษา
นางอัมพร  ทองไชย ครู วิทยาศาสตร์
นางอวิรดาฏ์  ทองสุข ครู ภาษาไทย
นางดวงแข  ศรีวะรมย์ ครู บริหารการศึกษา
นายทวีวัฒน์  ศรีวะรมย์ ครู บริหารการศึกษา
นางวินางลอง  เมืองมัจฉา ครู หลักสูตรและการสอน
นางสาวกัลยา  ศรีวะรมย์ ครู สังคมศึกษา
นางนุจรินทร์  ศรีวะรมย์ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวสมปาน  ยวงแก้ว ครู บริหารการศึกษา
นางสาวธัญญาพร  นิละปะกะ เจ้าพนักงานธุรการ อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 6 4 4 6 1 4 14 8 3 4 55

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
81.33 74 77.66

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36.67 34.21 29.17 32.81 43.85 20.5 26.31 26.56

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 600,000
งบประมาณต้นสังกัด 5,713,100
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,010,000
รวมทั้งสิ้น 7,323,100

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
11 0 11 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน