รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านเตาไห)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านเตาไห
รหัส SMIS 35020104
รหัส OBEC 430202
รหัสกรทรวง 1035430202
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบ้านเตาไห
ตำบล ศรีฐาน
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กระจาย-ศรีฐาน
ผอ.โรงเรียน นายกุศล โสภาลุน
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ ุ60
ระยะทางถึงอำเภอ 16

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวอรวรรณ  กุมารสิทธิ์ ครู วิทยาศาสตร์
นายอรรถวุฒิ  เดชศิริ ครู การประถมศึกษา
นายสมบัติ  ประธาน ครู การประถมศึกษา
นายวิสัย  ขันแก้ว ครู พลศึกษา
นางจีระวรรณ  เข็มเพชร ครู ภาษาไทย
นายบรรเทิง  เข็มเพชร ครู สังคมศึกษา
นางบุษกร  บุญทศ ครู การแนะแนว
นายโควิน  คิดเข่ม ครู สังคมศึกษา
นางเอมอร  แม้นพวก ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวจุฑารัตน์  เพียรดี ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวอรพรรณ  จันทร์ดี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวปิยธิดา  นัยวงศ์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายบุญยงค์  จารุจิตร นักการภารโรง อื่นๆ
นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์ ครู (พนักงานงานราชการ) วิทยาศาสตร์
นางสาวภัทรวดี  โกสุม ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์
นางปนัดดา  พลเหตุ ครูธุรการ อื่นๆ
นางวิยะดา  สุขส่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวชนิกรานต์  ไชยเสนา ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 14 14 17 17 18 15 16 18 14 10 12 165

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
42.18 36.67 35.45 30.68 34.49 16.78 31.25 18.44

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 90,000
งบประมาณต้นสังกัด 6,870,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 2,850,000
รวมทั้งสิ้น 9,810,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 7 15 0 6 6

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน