รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดโจด)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกุดโจด
รหัส SMIS 35020147
รหัส OBEC 430283
รหัสกรทรวง 1035430283
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบ้านกุดโจด
ตำบล สวาท
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นางเปรมิกา ธนาคุณ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 30
ระยะทางถึงอำเภอ 9

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางเปรมิกา  ธนาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายวรเดช  บุญกัณฑ์ ครู จิตวิทยา
นางกาญจนา  สร้อยจักร ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวอัจฉราพร  ชูจิตร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายวิเชียร  จากผา อื่นๆ คณิตศาสตร์
นางสาวพิมลพร  พิบูลย์ ครูธุรการ ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภาภรณ์  พันธ์สวัสดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาอังกฤษ
นางยุวดี  ผิวทอง ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย
นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง ครู (อัตราจ้าง) จิตวิทยา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 6 5 6 10 12 5 8 18 0 0 0 70

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
95 89.6 92.3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
44 43.96 41.67 41.15

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,299,000
รวมทั้งสิ้น 1,299,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
24 0 24 1 1 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน