รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโชคชัยพรตาดไฮ
รหัส SMIS 35020189
รหัส OBEC 430390
รหัสกรทรวง 1035430390
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านโชคชัยพร
ตำบล น้ำคำ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย น้ำคำ-คำไผ่
ผอ.โรงเรียน นายสุนัย ไม่โศก
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 25
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุนัย  ไม่โศก ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายวสันต์  สอนจันทร์ ครู บริหารการศึกษา
นายพิทักษ์  สายลวดคำ ครู การประถมศึกษา
นายสาร  สุภารัตน์ ครู บริหารการศึกษา
นายบุญโฮม  รสจันทร์ นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นายโกเมตร  นรบุตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวสุภาวดี  มีศรี ครูธุรการ อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 5 7 3 7 7 7 11 3 0 0 0 50

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
76.28 74.57 75.42

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
37.14 36.93 31.43 30.8

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 591,600
งบประมาณต้นสังกัด 1,057,450
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 315,500
รวมทั้งสิ้น 1,964,550

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 4 16 1 1 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 2
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
82,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน