รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
รหัส SMIS 35020055
รหัส OBEC 430111
รหัสกรทรวง 1035430111
ที่อยู่ หมู่ 16 บ้านบ้านโพนงาม
ตำบล โพนงาม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย หนองแหนโพนงาม
ผอ.โรงเรียน นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 25
ระยะทางถึงอำเภอ 25

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุริยันต์  ศรีวะรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายโพธิ์ชัย  คำแสน ครู ภาษาอังกฤษ
นายอุทัย  พันธุ์ดี ครู เกษตรศาสตร์
นางณัตฐิณีภรณ์  ทานะเวช ครู การประถมศึกษา
นายประภากร  สอนศาลา ครู นาฏศิลป์
นายเดวิทย์  รมย์ราช ครู บริหารการศึกษา
นางเพชรธีรา  สว่างวงศ์ ครู ประวัติศาสตร์
นางรัชนี  พันธุ์ดี ครู เกษตรศาสตร์
นางลุนหล้า  บุญมั่น ครู ศิลปะ
นางสุธีกานต์  สมวงศ์ ครู บริหารการศึกษา
นางรุ่งอรินทร์  คำทวี ครู บริหารการศึกษา
นายธนง  โพธิพรม ครู คณิตศาสตร์
นายสุเวช  กรีฑา ครู อุตสาหกรรมศิลป์
นายยืนยง  ธงไชย ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายก้องเกียรติ  ราชรี เจ้าพนักงานธุรการ พลศึกษา
นางลำเพียร  ศรีจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ วิทยาศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 13 9 8 10 18 14 19 15 6 13 11 136

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
93.2 82.8 88

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
37.6 34.43 31 40.63 40.34 16.63 27.63 22.4

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 20,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,399,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 274,000
รวมทั้งสิ้น 3,693,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
24 0 24 8 0 8

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน