รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
รหัส SMIS 35020095
รหัส OBEC 430217
รหัสกรทรวง 1035430217
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง
ตำบล เชียงเพ็ง
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย คุณภาพการศึกษาโพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
ผอ.โรงเรียน นางสาววรจนา ชมภูพร
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 40
ระยะทางถึงอำเภอ 7

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โครงการ To be number one
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสาววรจนา  ชมภูพร ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางพรรณิพา  บรรใดทอง ครู บริหารการศึกษา
นางปารวี  วายโสกา ครู บริหารการศึกษา
นางสาวนภา  ศรีวลักษณ์ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวศิริพร  อินอ่อน ครู บริหารการศึกษา
นางวิลาวัลย์  พายุบุตร ครู การประถมศึกษา
นายพรชนะ  นางาม ครู ภาษาอังกฤษ
นางปิยวรรณ์  พงศ์ลดาจันทร์ ครู ปฐมวัย
นางสาวลลิตา  ชุมโท่โล่ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายวัชรินทร์  อุปมา ครูผู้ช่วย การประถมศึกษา
นางสาวผกามาศ  เนินทราย เจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจ
นางสาวปัทมาภรณ์  นามประเทือง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวกัญญาพทร  คำสะอาด ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายณัฐวุฒฺิ  ภาระเวช ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 13 9 10 14 17 15 17 17 15 17 14 158

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
75.84 80.61 78.23

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
43.38 35.17 40.38 36.06 50.85 28.66 36.91 33.59

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 50,000
งบประมาณต้นสังกัด 6,519,950
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,680,500
รวมทั้งสิ้น 8,250,450

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 4 10 4 0 4

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน