รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโสกน้ำขาว
รหัส SMIS 35020074
รหัส OBEC 430123
รหัสกรทรวง 1035430123
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบ้านโสกน้ำขาว
ตำบล ห้วยแก้ง
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม 3
ผอ.โรงเรียน นายบุญไทย ศรีกา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 5
ระยะทางถึงอำเภอ 5

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายบุญไทย  ศรีกา ผู้อำนวยการโรงเรียน หลักสูตรและการสอน
นางอารยา  ระศร ครู หลักสูตรและการสอน
นางศิวพร  ชนะ ครู คณิตศาสตร์
นางรัชนี  แก้วสาร ครู การแนะแนว
นายณัฐพล  เรืองวรบูรณ์ ครูธุรการ เศรษฐศาสตร์
นางจุฑามาศ  แก่นบุญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฐมวัย
นายรัศมี  อินทนาม นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นายจีระพันธ์  วรรณจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
5 4 2 4 6 3 3 2 7 0 0 0 36

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
63 73 68

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
66 42.88 30 39.06

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 27,500
งบประมาณต้นสังกัด 1,785,800
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 501,000
รวมทั้งสิ้น 2,314,300

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 1 9 0 0 0

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 2
เครื่องรับสัญญาณ 3
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
79,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน