รอสักครู่..

school ข้อมูลด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)

สรุปข้อมูล RT ปี 2563

ผลการประเมิน
ของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง (ร.ร.) การอ่านรู้เรื่อง (ร.ร.)
ดีมาก 116 168
ดี 55 7
พอใช้ 4 0
ปรับปรุง 0 0

ข้อมูล RT ปี 2563

ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2563

รหัส SMIS โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
35020001 บ้านดงมะไฟ 96.14 91.85 94
35020002 บ้านคำครตา 69.88 73.52 71.7
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 79.11 76.88 78
35020004 บ้านกุดกว้าง 90 88 89
35020005 บ้านคำแขนศอก 76.66 93.33 85
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 90 80.8 85.4
35020007 บ้านหนองลาดควาย 52 74 63
35020008 บ้านสีสุก 60 100 80
35020009 บ้านดู่ลาด 74.28 84.28 79.28
35020010 บ้านโสกผักหวาน 68.8 69.6 69.2
35020011 บ้านเสาเล้า 94 94 94
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ 86.42 89.78 88.1
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 87.71 91.28 89.5
35020015 บ้านนาโป่ง 92.54 80.18 86.36
35020016 บ้านเหล่าเมย 81.5 97.5 89.5
35020019 บ้านนาเวียง 58.61 62 60.3
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 88.93 74.93 81.93
35020022 บ้านบะคอม 63.33 82.66 73
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 46.78 72.43 59.6
35020024 บ้านโคกกลาง 67.25 60.75 64
35020025 บ้านนาเรียง 90 83.33 86.66
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 68 69.31 68.65
35020027 บ้านกุดหิน 73.69 77.07 75.38
35020028 บ้านหนองตาไก้ 89 89 89
35020029 บ้านหนองเหี่ย 85.71 75.57 80.64
35020030 บ้านโนนยาง 88.11 64.33 76.22
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 91.13 84.26 87.69
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 68.14 73.69 73.53
35020034 บ้านสองคร 48 80 64
35020036 บ้านหนองบอน 78 67.8 72.9
35020037 บ้านหนองเรือ 84.54 83.09 83.81
35020038 บ้านหนองแก 94.18 91.63 92.9
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 77.24 68.16 72.7
35020040 บ้านเหล่าตำแย 70 85 77.5
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 77.26 64.52 70.89
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 67.5 96 81.75
35020043 บ้านดงสำราญ 96.15 92.92 94.53
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 84.28 76.28 80.28
35020045 บ้านนาโส่ 97.33 94.66 96
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 85 63 74
35020047 บ้านกุดแดง 92.5 85 88.75
35020048 บ้านนาซึม 77 82.66 79.83
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 88.54 69.81 79.18
35020051 บ้านผักกะย่า 79.33 90.66 85
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 85.11 68.22 76.66
35020053 บ้านสุขเกษม 75.22 64.88 70.05
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 62.28 74.85 68.57
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 86.35 73.05 79.7
35020056 บ้านแดงหนองแซง 95.2 73.06 84.13
35020057 บ้านคำเลา 88.66 84 86.33
35020058 บ้านม่วง 82.66 86 84.33
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 86.28 82.85 84.57
35020060 บ้านนาทม 79.45 72.72 76.09
35020061 บ้านโคกศรี 68.44 76.66 72.55
35020062 บ้านหนองหว้า 70.66 61 65.83
35020063 บ้านหนองหมี 66.13 68.66 67.4
35020064 บ้านกุดไกรสร 93.71 85.42 89.57
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 94.28 65.14 79.71
35020066 บ้านโพนดินแดง 70.16 76.66 73.41
35020067 บ้านหนองแหน 63.57 41.28 52.42
35020068 บ้านคำผักหนาม 67.71 82.28 75
35020069 บ้านโนนประทาย 88.42 97.36 92.89
35020070 บ้านคำก้าว 85 60 72.5
35020071 บ้านโนนใหญ่ 83.2 93.2 88.2
35020072 บ้านหัวนา 97.33 94 95.66
35020073 บ้านหนองบัวบาน 84.66 87.33 86
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 82 89.66 85.83
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 71.09 57.09 64.09
35020076 บ้านนิคม 70 82.66 76.33
35020077 บ้านหนองบาก 94 94.5 94.25
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 86.8 89.6 88.2
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 79.6 56 67.8
35020080 บ้านม่วงไข่ 67 68.5 67.75
35020081 บ้านกระจาย 73.62 79.25 76.43
35020083 บ้านหนองสำโรง 88 74.66 81.33
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 68.28 55.71 62
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 63.27 72.54 67.9
35020086 บ้านดงสวาง 88 98 93
35020087 บ้านหนองแข้ 73.33 71 72.16
35020088 บ้านหนองชุม 94.92 78.46 86.69
35020089 บ้านโคกกลาง 93.2 68 80.6
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 66.33 75 70.66
35020091 บ้านโคกนาโก 93 84.75 88.87
35020092 บ้านคำกลาง 53 46 49.5
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 77.5 90 83.75
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 72.4 72.8 72.6
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 75.12 78.12 76.62
35020097 บ้านกลางสระเกษ 72.8 75.6 74.2
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 90.17 90 90.08
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 59.52 62.7 61.11
35020100 บ้านโพธิญาณ 59 70 64.5
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 70.53 73.2 71.86
35020102 บ้านป่าตอง 81.33 64 72.66
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 88.42 65.28 76.85
35020104 บ้านเตาไห 88.53 75.6 82.06
35020105 บ้านกุดสำโรง 99 94 96.5
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 81.88 88.58 85.23
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 60.2 67.8 64
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 86.54 86.54 86.54
35020109 บ้านห้วยยาง 55.8 57.2 56.5
35020110 บ้านแก้งนาคำ 91.5 92 91.75
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 86 87.71 86.85
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 87.55 94.66 91.11
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 92.92 94.76 93.84
35020115 บ้านมันปลา 93.2 93.6 93.4
35020116 บ้านกุดแห่ 73.05 66.1 69.57
35020117 บ้านสมสะอาด 92.92 85.53 89.23
35020118 บ้านคำเกิ่ง 100 84 92
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 58.85 60.21 59.53
35020120 บ้านหินสิ่ว 73.33 76.88 75.11
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 80.1 75.2 77.65
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 68.62 58.25 63.43
35020123 น้อมเกล้า 68.46 75.06 71.76
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 92.9 90 91.45
35020125 บ้านโคกก่อง 59 86.5 72.75
35020126 บ้านช่องเม็ก 75.52 72.35 73.94
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 81.92 78.88 80.4
35020128 บ้านบุ่งค้า 88 85 86.5
35020131 บ้านโคกเจริญ 52.5 54.66 53.58
35020132 บ้านหนองแคน 78.7 78.11 78.41
35020133 บ้านศรีแก้ว 75.29 81.11 78.2
35020134 บ้านโคกใหญ่ 88.25 82 85.12
35020136 บ้านแสนสำราญ 78.4 74.8 76.6
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 64.28 57.42 60.85
35020138 บ้านโนนหาด 92.66 89.33 91
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 63 81 72
35020141 บ้านคึมยาว 92 89 90.5
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 78 82.9 80.45
35020143 บ้านหนองโสน 75.71 79.71 77.71
35020145 บ้านดอนฮี 55.68 64.73 60.21
35020146 บ้านม่วงกาชัง 86.63 86 86.31
35020147 บ้านกุดโจด 92.22 90 91.11
35020148 บ้านนาจาน 94 92.36 93.18
35020149 บ้านพรหมนิยม 93.42 98.57 96
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 89.62 95.87 92.75
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 92.37 81.12 86.75
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 79.08 82.43 80.75
35020153 บ้านด่าน 95.47 65.68 80.57
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 77 70.8 73.9
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 81 83.28 82.14
35020157 บ้านหวาย 80.8 80.53 80.66
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 89.83 85 87.41
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 83 94.8 88.9
35020161 บ้านป่าชาด 73.75 80 76.87
35020162 บ้านหนองบึง 87.84 83.53 85.69
35020163 บ้านท่าศิลา 71 76 73.5
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 96.83 93 94.91
35020166 บ้านห้องแซง 93.92 91.12 92.52
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 79.6 74.8 77.2
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 91.66 84.11 87.88
35020169 บ้านโพง 70.54 61.27 65.9
35020170 บ้านโนนแดง 69.42 78.28 73.85
35020171 บ้านคำเตย 89 96 92.5
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 74 92 83
35020173 บ้านดงสวรรค์ 86.57 77.71 82.14
35020174 บ้านหนองลุมพุก 97 89 93
35020175 บ้านหนองสนม 66.6 77.2 71.9
35020176 บ้านพืชคาม 98 82 90
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 93 91.33 92.16
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 90 69 79.5
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 58.77 65.11 61.94
35020180 บ้านโสกน้ำใส 86.8 83.6 85.2
35020181 บ้านหนองนกเขียน 88.8 80.8 84.8
35020182 บ้านป่าตาว 98.33 73 85.66
35020183 บ้านไทยเจริญ 81.14 81.42 81.28
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 67.69 67.07 67.38
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 83.25 77 80.12
35020187 บ้านน้ำคำ 83.5 64.5 74
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 86.28 65.14 75.71
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 81.6 90 85.8
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 81.14 53.71 67.42
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 70.23 71.76 71
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 78 75.14 76.57
35020193 บ้านส้มผ่อ 38.27 53.45 45.86
35020194 บ้านนางาม 43.14 74.85 59