รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
รหัส SMIS 35020079
รหัส OBEC 430208
รหัสกรทรวง 1035430208
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านโคกพระเจ้า
ตำบล กระจาย
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กระจายศรีฐาน
ผอ.โรงเรียน นางศศิธร ปัญญาจิตร
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 70
ระยะทางถึงอำเภอ 6

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางศศิธร  ปัญญาจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางกิตติพร  โนนจันทร์ ครู หลักสูตรและการสอน
นายยิ่ง  พิจารณ์ ครู อื่นๆ
นางจินดา  ม่วงมา ครู การประถมศึกษา
นายสุพี  ศรีธรรม ช่างไฟฟ้า อื่นๆ
นางสาวปาริสา  พรานเนื้อ ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ
นางกุสุมา  โสมณวัฒน์ ครูธุรการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาวมาลินี  อยู่เย็น ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 8 5 4 5 11 1 13 0 0 0 48

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
50.5 78.5 64.5

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
26 33.28 31.25 32.81

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 150,000
งบประมาณต้นสังกัด 1,951,900
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 276,729
รวมทั้งสิ้น 2,378,629

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
1 0 1 2 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 3
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
76,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน