รอสักครู่..

center_focus_strong ข้อมูลกลุ่มเครือข่าย

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามเครือข่าย

เครือข่าย
ตำบล
โรงเรียน
สาขา
เครือข่ายที่ 1 2 12 0
เครือข่ายที่ 2 2 10 1
เครือข่ายที่ 3 3 14 0
เครือข่ายที่ 4 2 12 0
เครือข่ายที่ 5 2 9 0
เครือข่ายที่ 6 3 15 0
เครือข่ายที่ 7 2 9 0
เครือข่ายที่ 8 3 14 0
เครือข่ายที่ 9 2 9 0
เครือข่ายที่ 10 2 10 0
เครือข่ายที่ 11 1 10 0
เครือข่ายที่ 12 2 10 0
เครือข่ายที่ 13 2 9 0
เครือข่ายที่ 14 1 9 0
เครือข่ายที่ 15 2 9 0
เครือข่ายที่ 16 2 12 0
เครือข่ายที่ 17 1 9 0
รวม 34 182 1

รายชื่อประธานเครือข่าย

เครือข่าย
ชื่อ-สกุล
สังกัด
1 นายชำนาญ สุรินาม บ้านคำน้ำสร้าง
2 นายภัทรพล อาษาสิงห์ บ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร)
3 นายธนภัทร น้อยมาลา บ้านกุดแดง
4 ว่าที่ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร บ้านโนนประทาย
5 นายมิตร ศรีชัย บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
6 นายเพรช หงษ์ศรี บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
7 นายบุญครอง เสาประสาน บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
8 นายศิริชัย เศิกศิริ บ้านเหล่าทราย
9 นายสุวิทย์ สุวรรณเพรช ชุมชมบ้านศรีฐาน
10 นางสาววรจนา ชมพูพร ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
11 ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม บ้านโคกสุวรรณ
12 นายพิชัย ไกรการ บ้านแยประชาสรรค์
13 นายธีรพล สายสุข อนุบาลเลิงนกทา
14 นายสุรศักดิ์ กากแก้ว บ้านโพง
15 นายบุญป้อง สิงห์คู่ บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
16 นายนพพร ดีสมดู บ้านหนองยางห้วยสะแบก
17 นายสาธิต บุญสะอาด บ้านหนองเลิงคำ

เครือข่ายแยกตำบล

เครือข่าย
ตำบล
1 กุดชุม คำน้ำสร้าง
2 กำแมด โนนเปือย
3 นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี
4 หนองแหน โพนงาม
5 ทรายมูล ไผ่
6 ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
7 น้ำคำ คำไผ่
8 ไทยเจริญ คำเตย ส้มผ่อ
9 กระจาย ศรีฐาน
10 โพธิ์ไทร เชียงเพ็ง
11 โคกนาโก
12 สวาท ศรีแก้ว
13 กุดแห่ สามแยก
14 ห้องแซง
15 กุดเชียงหมี สามัคคี
16 สร้างมิ่ง โคกสำราญ
17 บุ่งค้า

แผนที่เครือข่าย