รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
รหัส SMIS 35020108
รหัส OBEC 430316
รหัสกรทรวง 1035430316
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านกุดขุ่น
ตำบล กุดเชียงหมี
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายฉลอง เมืองพิล
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 43
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายฉลอง  เมืองพิล ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางอุบล  เป็นเครือ ครู บริหารการศึกษา
นายปรีชา  ศรีอุบล ครู บริหารการศึกษา
นางพิสมัย  ดลเอี่ยม ครู บริหารการศึกษา
นางสาววิภาดา  จันทะมาลา ครู การประถมศึกษา
นางสาวสุทธิรักษ์  ศรีอุบล ครู (อัตราจ้าง) คอมพิวเตอร์ศึกษา
นายบัวบอน  แสนโสม ลูกจ้างชั่วคราว บริหารการศึกษา
นายธานินทร์  วุฒิกาญจน์ ครูธุรการ การจัดการทั่วไป
นายธวัฒไชย  แก้วหาญ นักการภารโรง อื่นๆ
นายสามารถ  โสภาพงษ์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวกนกนารถ  โมฬีชาติ ครูผู้ช่วย การประถมศึกษา
นางทิพย์รดา  สดชื่น ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรรณิภา  บุญลักษณ์ ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ
นายอนุพงษ์  สีวันคำ ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 9 11 13 12 11 16 17 24 0 0 0 113

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
89.63 82 85.81

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
41.14 37.77 42.68 31.03

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 96,500
งบประมาณต้นสังกัด 1,627,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 350,000
รวมทั้งสิ้น 2,073,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 5 10 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
75,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน