รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกลางสระเกษ
รหัส SMIS 35020097
รหัส OBEC 430216
รหัสกรทรวง 1035430216
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านบ้านสระเกษ
ตำบล โพธิ์ไทร
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
ผอ.โรงเรียน นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 33
ระยะทางถึงอำเภอ 4

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายเสน่ห์  เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางนกูล  มะราช ครู ภาษาอังกฤษ
นางพนิดา  อินอ่อน ครู หลักสูตรและการสอน
นายส่งศักดิ์  อินอ่อน ครู บริหารการศึกษา
นางศรีแพร  นักบุญ ครู ปฐมวัย
นายนันทวุฒิ  ยอดขำ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวอรุชา  พงษ์แสน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาไทย
นางสาวสายทิพย์  กมลสินธุ์ ครูธุรการ บัญชี/การบัญชี
นายประทีป  ดอกชบา นักการภารโรง อื่นๆ
นางสาวขวัญฤทัย  กองทอง ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 12 11 10 11 5 11 18 13 0 0 0 91

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
84 78 81

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
28.89 33.13 32.22 29.17

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 188,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,392,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,837,375
รวมทั้งสิ้น 5,417,375

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
12 0 12 0 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน