รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหวาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหวาย
รหัส SMIS 35020157
รหัส OBEC 430329
รหัสกรทรวง 1035430329
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านบ้านหวาย
ตำบล สามัคคี
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดเชียงหมีสามัคคี
ผอ.โรงเรียน นายณรงค์ ผิวคำสิงห์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 50
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนหลักมีโรงเรียนเข้ามารวม
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายณรงค์  ผิวคำสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางกรรณิการ์  เมฆพัฒนกุล ครู ภาษาไทย
นางสาวชญาดา  ไชยสุทธิ์ ครู เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางจิตตรา  ชื่นตา ครู วิทยาศาสตร์
นางบรรเลิง  โสมอินทร์ ครู รัฐประศาสนศาสตร์
นางสุรีวรรณ  ชื่นตา ครู วิทยาศาสตร์
นางจันทร์เพ็ญ  แดงอาจ ครู การประถมศึกษา
นายอารีย์  สิทธิหา ครู การประถมศึกษา
นางพรรณี  จันทวงศ์ ครู การประถมศึกษา
นายบุญธรรม  ทุราช ครู บริหารการศึกษา
นางบรรจง  แสนทวีสุข ครู ปฐมวัย
นางบุษกร  โคติเวทย์ ครู การประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์  กิ่งวิชิต ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวอุราวรรณ  ศรีสุข ครู วิทยาศาสตร์
นายอลงกต  ปะมา ครูผู้ช่วย พลศึกษา
นายธนากร  เจริญตา ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 12 15 17 17 20 14 13 13 18 22 10 171

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
75.12 78.37 76.75

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
24.4 25.33 24.75 29.06 35.53 20.98 31.54 26.56

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 12,753,500
รวมทั้งสิ้น 12,753,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 20 25 6 0 6

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน