รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
รหัส SMIS 35020044
รหัส OBEC 430097
รหัสกรทรวง 1035430097
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบ้านภูถ้ำพระ
ตำบล คำน้ำสร้าง
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม - คำน้ำสร้าง
ผอ.โรงเรียน นายณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 15
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายณัฐวุฒิ  วงษ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน หลักสูตรและการสอน
นางดวงกมล  ศรีวะรมย์ ครู หลักสูตรและการสอน
นางสาวลดาวัลย์  ศาลกลาง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวเอมฤทัย  สัจบาล ครูผู้ช่วย การประถมศึกษา
นายประครอง  ชายทวีป นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวอัญชลี  พวงชมพู ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ
นางจริยาภรณ์  ชมภูพาน ครูธุรการ ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 5 6 5 7 9 10 6 0 0 0 56

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
70.4 72.4 71.4

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34 26.63 27.5 28.13

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 425,000
งบประมาณต้นสังกัด 875,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 70,000
รวมทั้งสิ้น 1,370,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
3 2 5 0 1 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน