รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์))

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)
รหัส SMIS 35020185
รหัส OBEC 430383
รหัสกรทรวง 1035430383
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านห้วยยาง
ตำบล ไทยเจริญ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ไทยเจริญ,คำเตย,ส้มผ่อ
ผอ.โรงเรียน นายปรเมศร์ พันธุมาตย์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 20
ระยะทางถึงอำเภอ 5

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายปรเมศร์  พันธุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางศิริวรรณ  กันตะภาค ครู การประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์  ลีลาด ครู วิทยาศาสตร์
นางถนอมจิตร์  จรัญพงษ์ ครู ภาษาไทย
นายบุญมี  ศรีวะโสภา ครู บริหารการศึกษา
นางจงกล  พรมรส ครู จิตวิทยา
นายรังสรรค์  แก้วใส ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 อื่นๆ
นางมณีรัตน์  เมืองหงษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อื่นๆ
นายพงศ์พัฒน์  สีดี ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 7 2 5 3 9 9 6 4 0 0 0 45

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
49.33 58 53.66

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36 36.38 24.38 37.5

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,993,750
รวมทั้งสิ้น 1,993,750

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
4 4 8 0 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน