รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านนาทม)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านนาทม
รหัส SMIS 35020060
รหัส OBEC 430116
รหัสกรทรวง 1035430116
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านนาทม
ตำบล โพนงาม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย หนองแหนโพนงาม
ผอ.โรงเรียน นายสกล เดชพละ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 40
ระยะทางถึงอำเภอ 40

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสกล  เดชพละ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางปิยะนุช  หงษ์สอ ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
นายกีรติกร  อ่อนแสง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวดวงตา  ศรีชนะ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวสุวนันท์  สามาอาพัฒน์ ครูธุรการ เกษตรศาสตร์
นายไพฑูรย์  ศรีจันทร์ นักการภารโรง อื่นๆ
นางสาวประภัสสร  บุญศรี ครูพี่เลี้ยง คณิตศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 7 6 6 6 12 5 10 10 0 0 0 62

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
90.4 74 82.2

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
44.57 41.48 36.43 29.02

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 345,000
รวมทั้งสิ้น 345,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
1 9 10 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 4
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
77,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน