รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองแคน)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองแคน
รหัส SMIS 35020132
รหัส OBEC 430300
รหัสกรทรวง 1035430300
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านบ้านหนองแคน
ตำบล บุ่งค้า
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นางกัลยวรรธน์ ไชยจักร์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 50
ระยะทางถึงอำเภอ 20

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางกัลยวรรธน์  ไชยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายจักรกฤษณ์  บุญมาลา ครู ภาษาอังกฤษ
นางวิภาวี  หม่องคำมี ครู หลักสูตรและการสอน
นางสาวสมหมาย  ศุภพินิ ครู หลักสูตรและการสอน
นางฉวีวรรณ  ปุริสาย ครู สังคมศึกษา
นายโชติกวัฒน์  หม่องคำมี ครู บริหารการศึกษา
นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์ ครู คอมพิวเตอร์
นายยุทธนา  วรโยธา ครู บริหารการศึกษา
นางจันทร์สุดา  เปรยรัตน์ ครู ภาษาไทย
นางสุกานดา  เวสา ครู วิทยาศาสตร์
นางเนืองนิตย์  เสนสอน ครู ปฐมวัย
นางจิตราพร  อรุณเจริญกิจ ครู บริหารการศึกษา
นายธีรภัทร์  จันทารักษ์ ครู พลศึกษา
นางสาวนภัสวรรณ  นันโท ครู ภาษาไทย
นางสาวสุพรรณา  บุญยัง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวอรทัย  ผิวทอง ครู (พนักงานงานราชการ) อื่นๆ
นายเกรียงศักดิ์  สร่างโศก เจ้าหน้าที่ธุรการ คณิตศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 9 17 8 11 18 16 10 11 22 22 15 159

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
27.27 30.23 29.55 30.11 26.43 18.17 28.72 24.59

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 6,324,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,200,000
รวมทั้งสิ้น 7,524,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
22 0 22 2 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 3
รวมทั้งสิ้น
5

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน