รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
รหัส SMIS 35020137
รหัส OBEC 430335
รหัสกรทรวง 1035430335
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านบ้านโนนชาด
ตำบล สร้างมิ่ง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สร้างมิ่ง - โคกสำราญ
ผอ.โรงเรียน นายถาวร สุวรรณพิมพ์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 30
ระยะทางถึงอำเภอ 14

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายถาวร  สุวรรณพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายมานิต  สืบศรี ครู บริหารการศึกษา
นายวิชา  จารุมูล ครู ศิลปะ
นายกฤษดา  สารมาศ ครู สังคมศึกษา
นายเกียรติภูไท  เนตรวงศ์ ครู อุตสาหกรรมศิลป์
นายครรชิต  บุญทองดี ครู วิทยาศาสตร์
นายมงคล  ประสารศรี ครู บริหารการศึกษา
นางรัชนี  ธรรมสัตย์ ครู การประถมศึกษา
นายนิกร  พันธุ์ครู ครู บริหารการศึกษา
นายทินกร  พิลาแดง ครู คณิตศาสตร์
นางสาวประภาศรี  ปั้นทอง ครู ภาษาไทย
นายจีระศักดิ์  เสาประธาน ช่างไม้ชั้น 3 ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวนันทกาญน์  จิตนานนท์ ครูธุรการ การจัดการทั่วไป

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 4 10 5 5 7 10 5 3 19 17 15 100

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
68 69.6 68.8

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
32 29.23 30 32.5 27.05 21.04 26.43 21.88

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 6,420,800
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 200,000
รวมทั้งสิ้น 6,620,800

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 20 30 2 1 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน