รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านนาโป่ง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านนาโป่ง
รหัส SMIS 35020015
รหัส OBEC 430347
รหัสกรทรวง 1035430347
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านนาโป่ง
ตำบล ทรายมูล
อำเภอ ทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ทรายมูลไผ่
ผอ.โรงเรียน นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 20
ระยะทางถึงอำเภอ 4

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอานนท์  กฤษณะกาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายกมล  ชื่นตา ครู บริหารการศึกษา
นางจิราภรณ์  นามศรีฐาน ครู คหกรรมศาสตร์
นางรำพึง  ลูกบัว ครู การประถมศึกษา
นางกรรณิการ์  จันทะเลิศ ครู ประวัติศาสตร์
นางกอบแก้ว  ชื่นตา ครู สังคมศึกษา
นางสาวกาญจนพร  ศรีมันตะ ครู (อัตราจ้าง) รัฐประศาสนศาสตร์
นายชานนท์  จันทะเลิศ ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นายนงคาร  ศรีมันตะ อื่นๆ วุฒิครูอื่น ๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 7 7 9 12 10 12 18 9 0 0 0 84

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
84.6 66.6 75.6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
31 33.2 31.25 32.03

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 355,900
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 100,000
งบประมาณต้นสังกัด 2,316,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 204,980
รวมทั้งสิ้น 2,976,880

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 0 5 2 1 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
79,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน