รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนน้อมเกล้า)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน น้อมเกล้า
รหัส SMIS 35020123
รหัส OBEC 430307
รหัสกรทรวง 1035430307
ที่อยู่ หมู่ 17 บ้านบ้านน้อมเกล้า
ตำบล บุ่งค้า
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย บุ่งค้า 17
ผอ.โรงเรียน นายจักรพงษ์ บุญคำ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 80
ระยะทางถึงอำเภอ 40

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการยุวฑูตความดี เฉลิมพระเกียรติ
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายจักรพงษ์  บุญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายเสกศักดิ์  มงคล ครู สังคมศึกษา
นายชาญณรงค์  พรหมบุตร ครู พลศึกษา
นายครรชิต  เพชรกอง ครู อุตสาหกรรมศิลป์
นายดุลยเดช  กุมมารสิทธิ์ ครู อุตสาหกรรมศิลป์
นางวาลิณี  สร่างโศก ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุปราณี  แก้วหาญ ครู วิทยาศาสตร์
นายสราวุธ  สุวรรณสุข ครู อื่นๆ
นายวัชระ  ชูเสน ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวไพจิตร  สุขไชย ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวณัฐชา  วงศ์เวียน ครูผู้ช่วย การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
นางสาววิไลรัตน์  ธิอามาตย์ ครูผู้ช่วย เกษตรศาสตร์
นายเจษฎา  เตียวเจริญกุล ครูผู้ช่วย การเงินและการธนาคาร
นางสาวสมปอง  ลาเลิศ ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
นางสาวจิราภรณ์  จันทร์จิตร ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
นางสาวชนัญชิดา  พินโย ครูผู้ช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายธีรวัฒน์  มูลสาร ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นายยศศักดิ์  วงพิจิตร นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศรา  ณ จำปาศักดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คอมพิวเตอร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 11 19 20 17 28 18 27 17 5 24 12 198

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
40.58 56.94 48.76

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
39 28.25 31.88 26.56 32.75 20.54 30.29 29.91

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 7,553,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,110,000
รวมทั้งสิ้น 8,663,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
0 19 19 0 7 0

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน