รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดแห่)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกุดแห่
รหัส SMIS 35020116
รหัส OBEC 430308
รหัสกรทรวง 1035430308
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านบ้านกุดแห่
ตำบล กุดแห่
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายบรรลุ ทองใจ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 35
ระยะทางถึงอำเภอ 7

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายบรรลุ  ทองใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางอัมพร  พุฒแก้ว ครู บริหารการศึกษา
นายประยงค์  ไชยสุทธิ์ ครู สังคมศึกษา
นางตะวัน  ติลาชัย ครู ปฐมวัย
นางสาววงเดือน  ศิริทองจักร์ ครู ภาษาไทย
นางนฤมล  แสงคำไพ ครู ปฐมวัย
นางนงลักษณ์  สงวนชม ครู นาฏศิลป์
นางยุภาภรณ์  เปรมอำพล ครู บริหารการศึกษา
นายไมตรี  มุกธวัตร ครู เกษตรศาสตร์
นางพนิตนาถ  นนทพันธ์ ครู ภาษาไทย
นางพิไลลักษณ์  มุกธวัตร ครู โภชนาการชุมชน
นายณัฐวุฒิ  ลอยฟ้า ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายกฤษฎา  สมประสงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เกษตรศาสตร์
นายอเรียม  แก้วแรมเรือน ผู้ช่วยครู พลศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 11 5 17 14 20 15 16 11 15 7 13 144

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
63.53 67.53 65.53

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
24.7 27.53 28.7 25.27 34.58 23.91 25.34 24.61

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 80,000
งบประมาณต้นสังกัด 4,415,850
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,499,319
รวมทั้งสิ้น 5,995,169

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
23 0 23 2 3 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 8
รวมทั้งสิ้น
10

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน