รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกก่อง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกก่อง
รหัส SMIS 35020125
รหัส OBEC 430306
รหัสกรทรวง 1035430306
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านโคกก่อง
ตำบล บุ่งค้า
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17
ผอ.โรงเรียน นายไสว ร่มโพธิ์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 50
ระยะทางถึงอำเภอ 20

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายไสว  ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายประมวล  อุปพันธ์ ครู พลศึกษา
นางสาวฐิมาภรณ์  เสนสร ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู
นายนายเอนค  พูนกสิกร พนักงานบริการ อื่นๆ
นางพรหมพิรีย์  ภูมิพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 2 3 8 3 6 4 5 3 0 0 0 34

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
62.66 67.33 65

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
56 36.38 20 37.5

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,258,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 250,000
รวมทั้งสิ้น 1,508,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 1 6 2 1 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 3
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 0
รวมเป็นเงิน(บาท)
80,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน