รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ชุมชนห้องแซงวิทยา
รหัส SMIS 35020165
รหัส OBEC 430319
รหัสกรทรวง 1035430319
ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านบ้านห้องแซงใต้
ตำบล ห้องแซง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ที่ 14 ห้องแซง
ผอ.โรงเรียน นายคำกิ่ง ทับแสง
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 40
ระยะทางถึงอำเภอ 25

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายคำกิ่ง  ทับแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวอนันทวดี  บุญมาศ ครู บริหารการศึกษา
นางคำนวน  ผิวคำสิงห์ ครู บริหารการศึกษา
นางกัลยา  ห้องแซง ครู การประถมศึกษา
นายเสนอ  พินิจดำ ครู ศิลปะ
นางดาหวัน  ห้องแซง ครู การประถมศึกษา
นางดาวเรือง  กุมารสิทธิ์ ครู หลักสูตรและการสอน
นางสาวยุวดี  พงษ์ธนธรณ์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวนิศารัตน์  มณีวงษ์ ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
นายมนัส  ผดุงสมัย ครูธุรการ ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรกมล  สีดอกพุด ครูพี่เลี้ยง การศึกษาพิเศษ
นางสาวสุเพียรมา  จันทมาลา ครู (พนักงานงานราชการ) ชีววิทยา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 26 24 20 24 14 21 24 24 0 0 0 177

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
89.04 85.9 87.47

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40.62 37.67 36.92 41.83

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 4,389,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,712,617
รวมทั้งสิ้น 6,101,617

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
30 0 30 8 0 8

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน