รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านนางาม)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านนางาม
รหัส SMIS 35020194
รหัส OBEC 430370
รหัสกรทรวง 1035020194
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านนางาม
ตำบล ส้มผ่อ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย คำเตย ไทยเจริญ ส้มผ่อ
ผอ.โรงเรียน นายกรกต คงทน
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 20
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่จุดบอดทางการศึกษา
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายกรกต  คงทน ผู้อำนวยการโรงเรียน พลศึกษา
นายพินิจ  สายงาม ครู เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางเรวดี  จันทร์ดี ครู การประถมศึกษา
นางสาวชนิดาภา  คำจูมจัง ครู หลักสูตรและการสอน
นายบุญเลิศ  บุตรอำคา นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวปรียาภรณ์  จันทร์ดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู
นายอนันทวิทย์  ป้องศรี เจ้าพนักงานธุรการ อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 5 2 6 10 7 5 4 7 0 0 0 46

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
41.5 31.5 24.06 35.55

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 5,000
งบประมาณต้นสังกัด 1,894,700
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 546,000
รวมทั้งสิ้น 2,445,700

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 6 14 1 3 4

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน