รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโพนดินแดง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโพนดินแดง
รหัส SMIS 35020066
รหัส OBEC 430095
รหัสกรทรวง 1035430095
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านบ้านโพนดินแดง
ตำบล หนองแหน
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย หนองแหนโพนงาม
ผอ.โรงเรียน นายสถาพร สุขหงษ์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 17
ระยะทางถึงอำเภอ 17

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสถาพร  สุขหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางนงค์ลักษณ์  พรมโสภา ครู บริหารการศึกษา
นางพวงพันธ์  ชาบุตรชิน ครู การประถมศึกษา
นางกฤษณรัตน์  วะชุม ครู บริหารการศึกษา
นางสาวสุทธิรักษ์  มาตขาว ครู การประถมศึกษา
นางเยือกเย็น  สมภักดี ครู การประถมศึกษา
นางสมพันธ์  รากทอง ครู การประถมศึกษา
นางสุภาพร  ศรีสุโน ครู สังคมศึกษา
นายทองอาล  โยธะพันธ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน การประถมศึกษา
นางสาวขวัญดาว  บุญทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายวุฒิพร  ศรีชนะ ช่างไฟฟ้าชั้น 2 วิทยาศาสตร์
นายวีระ  พันเพ็ชร ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาอังกฤษ
นายณัฐพล  ชาบุตรชิน ครูธุรการ คอมพิวเตอร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
20 14 14 14 13 12 20 17 20 0 0 0 144

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
68 81.23 74.61

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 60,000
งบประมาณต้นสังกัด 4,937,264
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 582,838
รวมทั้งสิ้น 5,580,102

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
21 0 26 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 3
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 0
รวมเป็นเงิน(บาท)
80,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน