รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองบาก)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองบาก
รหัส SMIS 35020077
รหัส OBEC 430206
รหัสกรทรวง 1035430206
ที่อยู่ หมู่ 12 บ้านบ้านหนองบาก
ตำบล กระจาย
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษากระจายศรีฐาน
ผอ.โรงเรียน นายบุญชอบ น้อยเสนา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 45
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ Sister School
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายบุญชอบ  น้อยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางอมร  ตันไพรนิช ครู เกษตรศาสตร์
นายสัชฌบุญ  สมรักษ์ ครู บริหารการศึกษา
นายถวาย  ขันเงิน ครู วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางพัชรีภรณ์  สร่างโศก ครู ภาษาไทย
นายรังสรรค์  งามสาย ครู ภาษาอังกฤษ
นางไพวรรณ  จันใด ครู บริหารการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 6 6 7 5 4 4 10 10 4 12 5 73

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
88 84 86

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
54 29.88 38.75 28.13 35.7 24.3 32.7 27.27

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 60,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 108,000
งบประมาณต้นสังกัด 2,387,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 355,000
รวมทั้งสิ้น 2,910,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
3 3 6 1 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน