รอสักครู่..

people ข้อมูลครูและบุคลากร

จำนวนครูและบุคลากร

บุคลากร จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 142
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2
ข้าราชการครู 1,081
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (สายผู้สอน) 397
รวม 1,622

ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา

รหัส SMIS โรงเรียน
ผอ.รร.
รอง ผอ.รร.
ครู
พนักงานราชการ
/ลูกจ้างชั่วคราว
(สายผู้สอน)
รวม
35020001 บ้านดงมะไฟ 1 5 2 8
35020002 บ้านคำครตา 1 9 3 13
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 2 4 7
35020004 บ้านกุดกว้าง 1 1 2
35020005 บ้านคำแขนศอก 1 2 3 6
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 1 3 4
35020007 บ้านหนองลาดควาย 1 2 3 6
35020008 บ้านสีสุก 1 1 2
35020009 บ้านดู่ลาด 1 4 0 5
35020010 บ้านโสกผักหวาน 1 2 3
35020011 บ้านเสาเล้า 2 2 4
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ 1 11 3 15
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 1 4 1 6
35020015 บ้านนาโป่ง 1 4 4 9
35020016 บ้านเหล่าเมย 4 2 6
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 1 1 2
35020018 บ้านดอนหวาย 0 1 1
35020019 บ้านนาเวียง 1 14 2 17
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 3 3 6
35020021 บ้านหนองแวง 2 2 4
35020022 บ้านบะคอม 1 2 2 5
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1 14 1 16
35020024 บ้านโคกกลาง 1 9 1 11
35020025 บ้านนาเรียง 1 5 2 8
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 1 9 2 12
35020027 บ้านกุดหิน 1 4 2 7
35020028 บ้านหนองตาไก้ 1 3 1 5
35020029 บ้านหนองเหี่ย 3 3 6
35020030 บ้านโนนยาง 1 1 14 4 20
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 9 3 13
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 1 10 5 16
35020034 บ้านสองคร 6 0 6
35020035 บ้านเอราวัณ
35020036 บ้านหนองบอน 1 13 3 17
35020037 บ้านหนองเรือ 1 3 2 6
35020038 บ้านหนองแก 1 4 3 8
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 1 22 2 26
35020040 บ้านเหล่าตำแย 2 2 4
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 1 12 3 16
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 1 2 1 4
35020043 บ้านดงสำราญ 1 3 2 6
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 1 3 1 5
35020045 บ้านนาโส่ 1 3 5 9
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 3 3 6
35020047 บ้านกุดแดง 1 7 4 12
35020048 บ้านนาซึม 1 4 2 7
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ 0 0 0
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1 14 3 18
35020051 บ้านผักกะย่า 1 10 2 13
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 6 4 10
35020053 บ้านสุขเกษม 11 5 16
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 4 4
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1 11 2 14
35020056 บ้านแดงหนองแซง 1 10 2 13
35020057 บ้านคำเลา 2 2 4
35020058 บ้านม่วง 2 2 4
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1 7 1 9
35020060 บ้านนาทม 1 3 3 7
35020061 บ้านโคกศรี 1 2 3 6
35020062 บ้านหนองหว้า 3 2 5
35020063 บ้านหนองหมี 1 14 4 19
35020064 บ้านกุดไกรสร 1 4 4 9
35020065 บ้านคำบอน 1 5 1 7
35020066 บ้านโพนดินแดง 1 7 1 9
35020067 บ้านหนองแหน 1 7 2 10
35020068 บ้านคำผักหนาม 1 9 1 11
35020069 บ้านโนนประทาย 1 14 2 17
35020070 บ้านคำก้าว 3 1 4
35020071 บ้านโนนใหญ่ 1 4 1 6
35020072 บ้านหัวนา 1 3 1 5
35020073 บ้านหนองบัวบาน 1 2 3 6
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 3 3 6
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1 14 2 17
35020076 บ้านนิคม 1 2 3 6
35020077 บ้านหนองบาก 1 4 1 6
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1 3 4
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1 2 1 4
35020080 บ้านม่วงไข่ 1 2 1 4
35020081 บ้านกระจาย 1 8 2 11
35020083 บ้านหนองสำโรง 1 2 3 6
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 3 2 5
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 1 5 1 7
35020086 บ้านดงสวาง 1 2 3 6
35020087 บ้านหนองแข้ 8 0 8
35020088 บ้านหนองชุม 1 11 2 14
35020089 บ้านโคกกลาง 1 3 1 5
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 2 1 3
35020091 บ้านโคกนาโก 1 10 1 12
35020092 บ้านคำกลาง 1 3 2 6
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 2 3 5
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 3 3
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1 13 2 16
35020096 บ้านเซโนนม่วง 1 2 2 5
35020097 บ้านกลางสระเกษ 5 3 8
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1 7 3 11
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 1 3 2 6
35020100 บ้านโพธิญาณ 1 2 3
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1 13 2 16
35020102 บ้านป่าตอง 1 3 2 6
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 1 6 4 11
35020104 บ้านเตาไห 1 13 1 15
35020105 บ้านกุดสำโรง 3 2 5
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 11 4 16
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 1 11 4 16
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1 7 3 11
35020109 บ้านห้วยยาง 1 3 1 5
35020110 บ้านแก้งนาคำ 2 2 4
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 3 2 5
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1 7 3 11
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 1 5 4 10
35020115 บ้านมันปลา 1 4 1 6
35020116 บ้านกุดแห่ 1 15 2 18
35020117 บ้านสมสะอาด 1 11 2 14
35020118 บ้านคำเกิ่ง 1 0 1
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 13 3 17
35020120 บ้านหินสิ่ว 1 9 2 12
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 14 3 18
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 1 3 1 5
35020123 น้อมเกล้า 1 14 3 18
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 1 8 4 13
35020125 บ้านโคกก่อง 1 2 3 6
35020126 บ้านช่องเม็ก 1 13 2 16
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 1 11 3 15
35020128 บ้านบุ่งค้า 1 3 4 8
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 1 2 2 5
35020131 บ้านโคกเจริญ 1 5 2 8
35020132 บ้านหนองแคน 1 13 2 16
35020133 บ้านศรีแก้ว 1 8 4 13
35020134 บ้านโคกใหญ่ 1 2 2 5
35020135 บ้านศรีสว่าง 1 2 3 6
35020136 บ้านแสนสำราญ 1 2 2 5
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1 9 1 11
35020138 บ้านโนนหาด 3 2 5
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 1 2 2 5
35020141 บ้านคึมยาว 1 2 1 4
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 3 1 5
35020143 บ้านหนองโสน 1 4 2 7
35020145 บ้านดอนฮี 13 3 16
35020146 บ้านม่วงกาชัง 1 12 2 15
35020147 บ้านกุดโจด 1 3 3 7
35020148 บ้านนาจาน 1 5 1 7
35020149 บ้านพรหมนิยม 1 4 1 6
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 1 4 2 7
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 9 2 12
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 1 27 4 32
35020153 บ้านด่าน 1 14 3 18
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 1 4 1 6
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1 11 3 15
35020157 บ้านหวาย 1 13 3 17
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1 8 5 14
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 1 2 2 5
35020161 บ้านป่าชาด 1 5 3 9
35020162 บ้านหนองบึง 1 3 1 5
35020163 บ้านท่าศิลา 1 4 1 6
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 1 10 1 12
35020166 บ้านห้องแซง 1 8 4 13
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1 3 2 6
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 1 9 1 11
35020169 บ้านโพง 1 14 3 18
35020170 บ้านโนนแดง 1 2 1 4
35020171 บ้านคำเตย 1 3 4 8
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 0 2 2
35020173 บ้านดงสวรรค์ 1 3 1 5
35020174 บ้านหนองลุมพุก 1 2 2 5
35020175 บ้านหนองสนม 1 5 2 8
35020176 บ้านพืชคาม 2 1 3
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 7 3 11
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 2 1 4
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1 11 4 16
35020180 บ้านโสกน้ำใส 1 2 3 6
35020181 บ้านหนองนกเขียน 1 3 2 6
35020182 บ้านป่าตาว 1 4 1 6
35020183 บ้านไทยเจริญ 1 8 1 10
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 1 6 2 9
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 1 3 2 6
35020187 บ้านน้ำคำ 1 4 2 7
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 1 13 3 17
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 3 1 5
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1 5 1 7
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 1 5 2 8
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 5 1 6
35020193 บ้านส้มผ่อ 1 14 3 18
35020194 บ้านนางาม 1 2 2 5