รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์))

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
รหัส SMIS 35020050
รหัส OBEC 430105
รหัสกรทรวง 1035430105
ที่อยู่ หมู่ 14 และหมู่ 1 บ้านบ้านโนนเปือย
ตำบล โนนเปือย
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กำแมดโนนเปือย
ผอ.โรงเรียน นางประภากร ทองน้อย
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 4
ระยะทางถึงอำเภอ 4

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอดิศักดิ์  แก้วกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารการศึกษา
นางกนกนุช  ศิริสนธิ ครู บริหารการศึกษา
นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน ครู หลักสูตรและการสอน
นายนคร  เวฬุวนารักษ์ ครู บริหารการศึกษา
นางพัชราภรณ์  ครุผาด ครู ภาษาอังกฤษ
นางประภาพร  ทองเพ็ญ ครู บริหารการศึกษา
นางจริยาภรณ์  สกุลศรี ครู วิทยาศาสตร์
นายปิยพงษ์  สิงหนสาย ครู คณิตศาสตร์
นางสาวเจนจิรา  สุขภาพ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวพนิดา  ชื่นตา ครู คณิตศาสตร์
นางสาวปรางค์วลัย  ธรรมชาติ ครู ปฐมวัย
นายวทัญญู  แสงขาว ครูผู้ช่วย ดนตรี
นางสาวศิรินญา  หงษ์คำ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวชรินา  วรรณอ่อน ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย
นางภานุวรรณ  บุญทวี ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นายบัณฑิต  ศรีวะสุทธิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อื่นๆ
นายบุญเรือง  สุวรรณมุข ที่ปรึกษา-ระบบเครือข่าย ไม่มีวิชาเอก

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 5 8 15 8 15 15 18 21 18 19 17 159

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
68.53 75.46 72

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34.67 36.38 32.71 32.81

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 741,000
งบประมาณต้นสังกัด 2,332,400
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 6,740,000
รวมทั้งสิ้น 9,813,400

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 0 8 2 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 8
รวมทั้งสิ้น
10

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน