รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
รหัส SMIS 35020142
รหัส OBEC 430341
รหัสกรทรวง 1035430341
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านท่าลาด
ตำบล สร้างมิ่ง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สร้างมิ่งโคกสำราญ
ผอ.โรงเรียน นายอาณกร หนองหงอก
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 28.1
ระยะทางถึงอำเภอ 9.3

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอาณกร  หนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางอุบลรัตน์  คำนันดา ครู วิทยาศาสตร์
นางอุปสร  พรมจันทร์ ครู นาฏศิลป์
นางนุษณีย์  ใกล้ชิด ครู สังคมศึกษา
นางทิพวรรณ  ซ่อมทอง ครูผู้ช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวมนต์ธิดา  ประนามวงค์ ครูธุรการ อื่นๆ
นางสาวปัณฐิตา  ใกล้ชิด ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 5 9 8 6 9 11 7 9 0 0 0 64

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
49.4 66.8 58.1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
44.44 28.79 31.11 29.51

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,060,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 5,965,000
รวมทั้งสิ้น 7,025,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
2 9 11 0 5 4

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน