รอสักครู่..

people_outline บุคลากร สพป.

จำนวนบุคลากร สพป.

กลุ่ม/หน่วย
รวม
ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 1 0 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 2 1 3
กลุ่มอำนวยการ 3 2 5
กลุ่มนโยบายและแผน 1 4 5
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 8 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 3 6
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 7 8
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 2 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2 2 4
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 1 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 1
กลุ่มกฎหมายและคดี 1 0 1
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 4 0 4
ลูกจ้างชั่วคราว 3 7 10
ยามรักษาการณ์ 2 0 2
รวม 25 38 63

ข้อมูลบุคลากร สพป.

ข้อมูลผู้บริหาร

นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2