รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกุดมะฮงดงสวาง
รหัส SMIS 35020112
รหัส OBEC 430309
รหัสกรทรวง 1035430309
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านกุดมะฮง
ตำบล กุดแห่
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดแห่-สามแยก
ผอ.โรงเรียน -
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 35
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.1
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางเกศมณี  พรมรักษ์ ครู ประวัติศาสตร์
นางรพีพรรณ  วาริกุด ครู การประถมศึกษา
นายเกสรินทร์  วาริกุด ครู การประถมศึกษา
นางนิลวรรณ์  สุขบัติ ครู การประถมศึกษา
นางสาวเกศกนก  ประธาน ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นางสาวเกศกนก  ประธาน พนักงานธุรการ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาวธันยพร  อำไพร ครู (อัตราจ้าง) การศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 4 4 5 4 6 9 3 0 0 0 36

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
72.5 70 71.25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34.67 40.81 27.08 32.81

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 25,000
งบประมาณต้นสังกัด 1,750,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 197,000
รวมทั้งสิ้น 1,972,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
11 5 16 5 0 4

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
79,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน