รอสักครู่..

layers ข้อมูลโรงเรียนโครงการ DLTV

โรงเรียนในโครงการ DLTV งบประมาณ ปี 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม
85
เครื่องรับสัญญาณ
388
จอ LED 32 นิ้ว
744
Harddisk 2TB
124
ค่าซ่อมระบบ(บาท)
605,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
9,308,000

งบประมาณ DLTV

ข้อมูลโรงเรียนโครงการ DLTV

รหัส SMIS โรงเรียน จานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ จอ LED 32 นิ้ว Harddisk 2TB ค่าซ่อมระบบ(บาท) รวมเป็นเงิน(บาท)
35020001 บ้านดงมะไฟ 0 2 6 1 5000 72000
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 2 6 1 5000 75000
35020004 บ้านกุดกว้าง 1 2 6 1 5000 75000
35020005 บ้านคำแขนศอก 0 2 6 1 5000 72000
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 2 6 1 5000 72000
35020007 บ้านหนองลาดควาย 1 3 6 1 5000 76000
35020008 บ้านสีสุก 0 2 6 1 5000 72000
35020009 บ้านดู่ลาด 0 2 6 1 5000 72000
35020010 บ้านโสกผักหวาน 1 4 6 1 5000 77000
35020011 บ้านเสาเล้า 0 2 6 1 5000 72000
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 0 2 6 1 5000 72000
35020015 บ้านนาโป่ง 1 6 6 1 5000 79000
35020016 บ้านเหล่าเมย 2 6 6 1 5000 82000
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 1 3 6 1 5000 76000
35020018 บ้านดอนหวาย 2 6 6 1 5000 82000
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 0 2 6 1 5000 72000
35020021 บ้านหนองแวง 0 2 6 1 5000 72000
35020022 บ้านบะคอม 0 2 6 1 5000 72000
35020025 บ้านนาเรียง 0 2 6 1 5000 72000
35020027 บ้านกุดหิน 2 6 6 1 5000 82000
35020028 บ้านหนองตาไก้ 2 6 6 1 5000 82000
35020029 บ้านหนองเหี่ย 1 3 6 1 5000 76000
35020037 บ้านหนองเรือ 1 6 6 1 5000 79000
35020038 บ้านหนองแก 0 2 6 1 5000 72000
35020040 บ้านเหล่าตำแย 0 2 6 1 5000 72000
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 0 2 6 1 5000 72000
35020043 บ้านดงสำราญ 1 6 6 1 5000 79000
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 2 6 1 5000 72000
35020045 บ้านนาโส่ 0 2 6 1 5000 72000
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 2 6 1 5000 72000
35020047 บ้านกุดแดง 2 6 6 1 5000 82000
35020048 บ้านนาซึม 2 6 6 1 5000 82000
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ 1 3 6 1 5000 76000
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 0 2 6 1 5000 72000
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 0 2 6 1 5000 72000
35020057 บ้านคำเลา 1 6 6 1 5000 79000
35020058 บ้านม่วง 2 6 6 1 5000 82000
35020060 บ้านนาทม 1 4 6 1 5000 77000
35020061 บ้านโคกศรี 1 6 6 1 5000 79000
35020062 บ้านหนองหว้า 2 6 6 1 5000 82000
35020064 บ้านกุดไกรสร 1 3 6 1 5000 76000
35020065 บ้านคำบอน 0 2 6 1 5000 72000
35020066 บ้านโพนดินแดง 3 6 6 1 0 80000
35020070 บ้านคำก้าว 1 6 6 1 5000 79000
35020071 บ้านโนนใหญ่ 0 2 6 1 5000 72000
35020072 บ้านหัวนา 1 3 6 1 5000 76000
35020073 บ้านหนองบัวบาน 0 2 6 1 5000 72000
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 2 3 6 1 5000 79000
35020076 บ้านนิคม 1 2 6 1 5000 75000
35020077 บ้านหนองบาก 0 2 6 1 5000 72000
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 2 6 1 5000 72000
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1 3 6 1 5000 76000
35020080 บ้านม่วงไข่ 1 3 6 1 5000 76000
35020082 บ้านคำเกิด 0 2 6 1 5000 72000
35020083 บ้านหนองสำโรง 0 2 6 1 5000 72000
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 2 6 1 5000 75000
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 0 2 6 1 5000 72000
35020086 บ้านดงสวาง 2 6 6 1 5000 82000
35020087 บ้านหนองแข้ 0 2 6 1 5000 72000
35020089 บ้านโคกกลาง 0 2 6 1 5000 72000
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 0 2 6 1 5000 72000
35020092 บ้านคำกลาง 2 6 6 1 5000 82000
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 1 3 6 1 5000 76000
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 2 6 1 5000 72000
35020096 บ้านเซโนนม่วง 0 2 6 1 5000 72000
35020097 บ้านกลางสระเกษ 0 2 6 1 5000 72000
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 2 6 1 5000 72000
35020100 บ้านโพธิญาณ 1 2 6 1 5000 75000
35020102 บ้านป่าตอง 1 2 6 1 5000 75000
35020105 บ้านกุดสำโรง 2 6 6 1 5000 82000
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1 2 6 1 5000 75000
35020109 บ้านห้วยยาง 0 2 6 1 5000 72000
35020110 บ้านแก้งนาคำ 3 6 6 1 0 80000
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 6 6 1 5000 79000
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 2 6 1 5000 72000
35020115 บ้านมันปลา 0 2 6 1 5000 72000
35020118 บ้านคำเกิ่ง 0 2 6 1 5000 72000
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 1 5 6 1 5000 78000
35020125 บ้านโคกก่อง 3 6 6 1 0 80000
35020128 บ้านบุ่งค้า 0 2 6 1 5000 72000
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 0 2 6 1 5000 72000
35020131 บ้านโคกเจริญ 2 6 6 1 5000 82000
35020134 บ้านโคกใหญ่ 0 2 6 1 5000 72000
35020135 บ้านศรีสว่าง 0 2 6 1 5000 72000
35020136 บ้านแสนสำราญ 1 2 6 1 5000 75000
35020138 บ้านโนนหาด 1 4 6 1 5000 77000
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 1 2 6 1 5000 75000
35020141 บ้านคึมยาว 0 2 6 1 5000 72000
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 0 2 6 1 5000 72000
35020143 บ้านหนองโสน 1 3 6 1 5000 76000
35020147 บ้านกุดโจด 0 2 6 1 5000 72000
35020149 บ้านพรหมนิยม 1 6 6 1 5000 79000
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 0 2 6 1 5000 72000
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 2 6 6 1 5000 82000
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 1 5 6 1 5000 78000
35020156 บ้านสามัคคี 0 2 6 1 5000 72000
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 0 2 6 1 5000 72000
35020160 นาจานเจริญวิทย์ 0 2 6 1 5000 72000
35020161 บ้านป่าชาด 0 2 6 1 5000 72000
35020162 บ้านหนองบึง 0 2 6 1 5000 72000
35020163 บ้านท่าศิลา 0 2 6 1 5000 72000
35020164 บ้านโสกสาน 2 3 6 1 5000 79000
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 0 2 6 1 5000 72000
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 1 2 6 1 5000 75000
35020170 บ้านโนนแดง 0 2 6 1 5000 72000
35020171 บ้านคำเตย 0 2 6 1 5000 72000
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 0 2 6 1 5000 72000
35020173 บ้านดงสวรรค์ 0 2 6 1 5000 72000
35020174 บ้านหนองลุมพุก 1 3 6 1 5000 76000
35020175 บ้านหนองสนม 2 6 6 1 5000 82000
35020176 บ้านพืชคาม 0 2 6 1 5000 72000
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 2 6 6 1 5000 82000
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 0 2 6 1 5000 72000
35020180 บ้านโสกน้ำใส 1 2 6 1 5000 75000
35020181 บ้านหนองนกเขียน 2 6 6 1 5000 82000
35020182 บ้านป่าตาว 1 3 6 1 5000 76000
35020183 บ้านไทยเจริญ 0 2 6 1 5000 72000
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 1 4 6 1 5000 77000
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 0 2 6 1 5000 72000
35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) 1 2 6 1 5000 75000
35020187 บ้านน้ำคำ 0 2 6 1 5000 72000
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 2 6 6 1 5000 82000
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 2 6 1 5000 72000
35020194 บ้านนางาม 0 2 6 1 5000 72000