รอสักครู่..

location_on ข้อมูลพิกัดโรงเรียน

พิกัดสพป.ยโสธร เขต 2 ถึงโรงเรียน

ค้นหาผ่านพิกัด

ข้อมูลสถานศึกษา

รหัส SMIS โรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ ละติจูด ลองติจูด
35020001 บ้านดงมะไฟ หมู่ 8 บ้านดงมะไฟ ดงมะไฟ ทรายมูล 16.004984 104.132852
35020002 บ้านคำครตา หมู่ 3 บ้านคำครตา ดงมะไฟ ทรายมูล 15.958868 104.114446
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) หมู่ 5 บ้านบ้านโคกก่อง ดงมะไฟ ทรายมูล 15.99445 104.166044
35020004 บ้านกุดกว้าง หมู่ 2 บ้านบ้านกุดกว้าง ดงมะไฟ ทรายมูล 16.011661 104.127679
35020005 บ้านคำแขนศอก หมู่ 6 บ้านคำแขนศอก ดงมะไฟ ทรายมูล 15.95506 104.147988
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ หมู่ 7 บ้านบ้านโคกกลาง ดู่ลาด ทรายมูล 16.0383276 104.214328
35020007 บ้านหนองลาดควาย หมู่ 3 บ้านหนองลาดควาย ดู่ลาด ทรายมูล 16.013466 104.181014
35020008 บ้านสีสุก หมู่ 5 บ้านสีสุก ดู่ลาด ทรายมูล 16.020264 104.204033
35020009 บ้านดู่ลาด หมู่ 9 บ้านดู่ลาด ดู่ลาด ทรายมูล 16.001928 104.183527
35020010 บ้านโสกผักหวาน หมู่ 10 บ้านโสกผักหวาน ดู่ลาด ทรายมูล 15.995546 104.217439
35020011 บ้านเสาเล้า หมู่ 6 บ้านบ้านเสาเล้า ดู่ลาด ทรายมูล 16.021041 104.218826
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ หมู่ 15 บ้านทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล 15.950331 104.211541
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว หมู่ 8 บ้านบ้านโคกยาว ทรายมูล ทรายมูล 15.988855 104.241762
35020015 บ้านนาโป่ง หมู่ 6 บ้านนาโป่ง ทรายมูล ทรายมูล 15.937797 104.245224
35020016 บ้านเหล่าเมย หมู่ 7 บ้านเหล่าเมย ทรายมูล ทรายมูล 15.964408 104.237421
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) หมู่ 13 บ้านหนองไก่ขาว ทรายมูล ทรายมูล 15.965011 104.273621
35020018 บ้านดอนหวาย หมู่ 12 บ้านดอนหวาย ทรายมูล ทรายมูล 15.952293 104.25498
35020019 บ้านนาเวียง หมู่ 1 บ้านนาเวียง นาเวียง ทรายมูล 16.07534 104.141831
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) หมู่ 2 บ้านโป่ง นาเวียง ทรายมูล 16.058025 104.12893
35020021 บ้านหนองแวง หมู่ 4 บ้านบ้านหนองแวง นาเวียง ทรายมูล 16.074849 104.109944
35020022 บ้านบะคอม หมู่ 3 บ้านบะคอม นาเวียง ทรายมูล 16.086033 104.157716
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 หมู่ 1 บ้านสร้างช้าง ไผ่ ทรายมูล 15.91202 104.283774
35020024 บ้านโคกกลาง หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ไผ่ ทรายมูล 15.923902 104.309392
35020025 บ้านนาเรียง หมู่ 8 บ้านนาเรียง ไผ่ ทรายมูล 15.945391 104.273333
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด หมู่ 16 บ้านกำแมด กำแมด กุดชุม 15.924589 104.353176
35020027 บ้านกุดหิน หมู่ 4 บ้านบ้านกุดหิน กำแมด กุดชุม 15.952625 104.337802
35020028 บ้านหนองตาไก้ หมู่ 6 บ้านหนองตาไก้ กำแมด กุดชุม 15.906566 104.371916
35020029 บ้านหนองเหี่ย หมู่ 18 บ้านบ้านหนองเหี่ย กำแมด กุดชุม 15.931961 104.401734
35020030 บ้านโนนยาง หมู่ 3 บ้านบ้านโนนยาง กำแมด กุดชุม 15.96804 104.374528
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) หมู่ 9 บ้านบ้านหัวงัว กำแมด กุดชุม 15.95362 104.389523
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ 21 บ้านบ้านหนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม 16.12181 104.320698
35020034 บ้านสองคร หมู่ 5 บ้านบ้านสองคร กุดชุม กุดชุม 16.015033 104.329052
35020035 บ้านเอราวัณ หมู่ 12 บ้านเอราวัณ กุดชุม กุดชุม 16.061356 104.355064
35020036 บ้านหนองบอน หมู่ 1 บ้านหนองบอน กุดชุม กุดชุม 16.094317 104.344672
35020037 บ้านหนองเรือ หมู่ 2 บ้านบ้านหนองเรือ กุดชุม กุดชุม 16.07708 104.331103
35020038 บ้านหนองแก หมู่ 7 บ้านบ้านหนองแก กุดชุม กุดชุม 16.141898 104.318297
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) หมู่ 8 บ้านกุดชุมพัฒนา กุดชุม กุดชุม 16.061355 104.350304
35020040 บ้านเหล่าตำแย หมู่ 19 บ้านบ้านเหล่าตำแย กุดชุม กุดชุม 16.044762 104.33145
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 3 บ้านบ้านคำน้ำสร้าง คำน้ำสร้าง กุดชุม 16.095296 104.257077
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ 6 บ้านบ้านเที่ยงนาเรียง คำน้ำสร้าง กุดชุม 16.080762 104.289405
35020043 บ้านดงสำราญ หมู่ 2 บ้านบ้านดงสำราญ คำน้ำสร้าง กุดชุม 16.091308 104.223687
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ หมู่ 5 บ้านบ้านภูถ้ำพระ คำน้ำสร้าง กุดชุม 16.115351 104.283063
35020045 บ้านนาโส่ หมู่ 1 บ้านบ้านนาโส่ นาโส่ กุดชุม 15.959761 104.295638
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา หมู่ 2 บ้านบ้านโสกขุมปูน นาโส่ กุดชุม 15.949277 104.307123
35020047 บ้านกุดแดง หมู่ 5 บ้านบ้านกุดแดง นาโส่ กุดชุม 15.969853 104.303013
35020048 บ้านนาซึม หมู่ 6 บ้านบ้านนาซึม นาโส่ กุดชุม 15.981097 104.294496
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ หมู่ 7 บ้านบ้านหนองแคน นาโส่ กุดชุม 15.980414 104.332122
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) หมู่ 14 และหมู่ 1 บ้านบ้านโนนเปือย โนนเปือย กุดชุม 16.004642 104.372405
35020051 บ้านผักกะย่า หมู่ 11 บ้านบ้านดอนจันทร์แดง โนนเปือย กุดชุม 15.999624 104.356673
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง หมู่ 4 บ้านบ้านดอนหวาย โนนเปือย กุดชุม 16.027159 104.385861
35020053 บ้านสุขเกษม หมู่ 9 บ้านบ้านสุขเกษม โนนเปือย กุดชุม 15.997108 104.425839
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) หมู่ 10 บ้านบ้านคำม่วงไข่ โนนเปือย กุดชุม 15.997103 104.42397
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า หมู่ 16 บ้านบ้านโพนงาม โพนงาม กุดชุม 16.031898 104.17345
35020056 บ้านแดงหนองแซง หมู่ 13 บ้านบ้านแดง โพนงาม กุดชุม 16.074319 104.197401
35020057 บ้านคำเลา หมู่ 11 บ้านบ้านคำเลา โพนงาม กุดชุม 16.038279 104.140961
35020058 บ้านม่วง หมู่ 5 บ้านบ้านม่วง โพนงาม กุดชุม 16.038098 104.187476
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ หมู่ 8 บ้านสร้างแต้ โพนงาม กุดชุม 16.112506 104.162439
35020060 บ้านนาทม หมู่ 2 บ้านบ้านนาทม โพนงาม กุดชุม 16.068699 104.176954
35020061 บ้านโคกศรี หมู่ 9 บ้านบ้านโคกศรี โพนงาม กุดชุม 16.054836 104.197136
35020062 บ้านหนองหว้า หมู่ 10 บ้านบ้านหนองหว้า โพนงาม กุดชุม 16.092598 104.140186
35020063 บ้านหนองหมี หมู่ 1 บ้านบ้านหนองหมี หนองหมี กุดชุม 16.057824 104.268733
35020064 บ้านกุดไกรสร หมู่ 5 บ้านบ้านกุดไกรสร หนองหมี กุดชุม 16.0588 104.31377
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล หมู่ 7 บ้านบ้านคำบอน หนองหมี กุดชุม 16.065064 104.245241
35020066 บ้านโพนดินแดง หมู่ 3 บ้านบ้านโพนดินแดง หนองแหน กุดชุม 16.126023 104.230301
35020067 บ้านหนองแหน หมู่ 7 บ้านบ้านหนองแหน หนองแหน กุดชุม 16.144371 104.242401
35020068 บ้านคำผักหนาม หมู่ 10 บ้าน153 บ้านคำผักหนาม หนองแหน กุดชุม 16.142114 104.206204
35020069 บ้านโนนประทาย หมู่ 6 บ้านบ้านโนนประทาย หนองแหน กุดชุม 16.194592 104.271589
35020070 บ้านคำก้าว หมู่ 4 บ้านบ้านคำก้าว ห้วยแก้ง กุดชุม 15.999322 104.296816
35020071 บ้านโนนใหญ่ หมู่ 9 บ้านบ้านโนนใหญ่ ห้วยแก้ง กุดชุม 16.043141 104.231452
35020072 บ้านหัวนา หมู่ 6 บ้านบ้านหัวนา ห้วยแก้ง กุดชุม 16.028147 104.260055
35020073 บ้านหนองบัวบาน หมู่ 3 บ้านบ้านหนองบัวบาน ห้วยแก้ง กุดชุม 16.013631 104.277329
35020074 บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 5 บ้านบ้านโสกน้ำขาว ห้วยแก้ง กุดชุม 16.025222 104.304258
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา หมู่ 1 บ้านบ้านห้วยแก้ง ห้วยแก้ง กุดชุม 16.01638 104.286674
35020076 บ้านนิคม หมู่ 2 บ้านบ้านนิคม กระจาย ป่าติ้ว 15.804266 104.319947
35020077 บ้านหนองบาก หมู่ 12 บ้านบ้านหนองบาก กระจาย ป่าติ้ว 15.830453 104.311455
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ หมู่ 6 บ้านบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ กระจาย ป่าติ้ว 15.825176 104.359096
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง หมู่ 9 บ้านบ้านโคกพระเจ้า กระจาย ป่าติ้ว 15.844174 104.354328
35020080 บ้านม่วงไข่ หมู่ 8 บ้านม่วงไข่ กระจาย ป่าติ้ว 15.834215 104.359067
35020082 บ้านคำเกิด หมู่ 4 บ้านบ้านคำเกิด กระจาย ป่าติ้ว 15.776125 104.2827
35020083 บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 บ้านหนองสำโรง โคกนาโก ป่าติ้ว 15.861804 104.397626
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด โคกนาโก ป่าติ้ว 15.893423 104.426299
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) หมู่ 3 บ้านบ้านนาดี โคกนาโก ป่าติ้ว 15.875715 104.44703
35020086 บ้านดงสวาง หมู่ 1 บ้านดงสวาง โคกนาโก ป่าติ้ว 15.916589 104.429818
35020087 บ้านหนองแข้ หมู่ 13 บ้านหนองแข้ โคกนาโก ป่าติ้ว 15.896695 104.397168
35020088 บ้านหนองชุม หมู่ 6 บ้านหนองชุม โคกนาโก ป่าติ้ว 15.952035 104.486101
35020089 บ้านโคกกลาง หมู่ 2 บ้านโคกกลาง โคกนาโก ป่าติ้ว 15.940862 104.476505
35020090 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 บ้านโคกสุวรรณ โคกนาโก ป่าติ้ว 15.94109 104.435342
35020091 บ้านโคกนาโก หมู่ 12 บ้านโคกนาโก โคกนาโก ป่าติ้ว 15.900726 104.446759
35020092 บ้านคำกลาง หมู่ 9 บ้านคำกลาง โคกนาโก ป่าติ้ว 15.928854 104.456506
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา หมู่ 4 บ้านเซซ่ง เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 15.795532 104.425477
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม หมู่ 6 บ้านท่าลาด เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 15.774719 104.417134
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 15.834138 104.43965
35020096 บ้านเซโนนม่วง หมู่ 2 บ้านบ้านเซ เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 15.810913 104.431036
35020097 บ้านกลางสระเกษ หมู่ 10 บ้านบ้านสระเกษ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 15.81359 104.417957
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล หมู่ 4 บ้านป่าติ้ว โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 15.837605 104.410853
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด หมู่ 8 บ้านหนองแสง โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 15.842523 104.420675
35020100 บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 บ้านโพธิญาณ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 15.853224 104.368346
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี หมู่ 2 บ้านโพธิ์ศรี โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 15.809163 104.394622
35020102 บ้านป่าตอง หมู่ 3 บ้านป่าตอง โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 15.81169 104.384348
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน หมู่ 9 บ้านบ้านศรีฐาน ศรีฐาน ป่าติ้ว 15.775379 104.332179
35020104 บ้านเตาไห หมู่ 5 บ้านบ้านเตาไห ศรีฐาน ป่าติ้ว 15.752882 104.365857
35020105 บ้านกุดสำโรง หมู่ 6 บ้านบ้านกุดสำโรง ศรีฐาน ป่าติ้ว 15.777362 104.39192
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว หมู่ 5 บ้านบ้านกุดแข้ด่อน กุดเชียงหมี เลิงนกทา 16.302429 104.429319
35020107 บ้านกุดเชียงหมี หมู่ 1 บ้านบ้านกุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา 16.273562 104.475711
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ หมู่ 4 บ้านกุดขุ่น กุดเชียงหมี เลิงนกทา 16.283526 104.433947
35020109 บ้านห้วยยาง หมู่ 2 บ้านบ้านห้วยยาง กุดเชียงหมี เลิงนกทา 16.295647 104.488026
35020110 บ้านแก้งนาคำ หมู่ 8 บ้านแก้งนาคำ กุดเชียงหมี เลิงนกทา 16.308523 104.468092
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง หมู่ 6 บ้านบ้านกุดมะฮง กุดแห่ เลิงนกทา 16.242322 104.492229
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน หมู่ 11 บ้านบ้านนาโพธิ์ กุดแห่ เลิงนกทา 16.304669 104.51949
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง หมู่ 3 บ้านดอนม่วง กุดแห่ เลิงนกทา 16.263996 104.520525
35020115 บ้านมันปลา หมู่ 5 บ้านบ้านมันปลา กุดแห่ เลิงนกทา 16.260333 104.499946
35020116 บ้านกุดแห่ หมู่ 1 บ้านบ้านกุดแห่ กุดแห่ เลิงนกทา 16.249925 104.517961
35020117 บ้านสมสะอาด หมู่ 9 บ้านบ้านสมสะอาด โคกสำราญ เลิงนกทา 16.100744 104.560323
35020118 บ้านคำเกิ่ง หมู่ 8 บ้านบ้านคำเกิ่ง โคกสำราญ เลิงนกทา 16.125073 104.56675
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ หมู่ 3 บ้านโคกสำราญ โคกสำราญ เลิงนกทา 16.165487 104.577281
35020120 บ้านหินสิ่ว หมู่ 6 บ้านบ้านหินสิ่ว โคกสำราญ เลิงนกทา 16.182798 104.594473
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก หมู่ 14 บ้านหนองยาง ห้วยสะแบก โคกสำราญ เลิงนกทา 16.127936 104.608097
35020122 บ้านดอนมะซ่อม หมู่ 4 บ้านบ้านดอนมะซ่อม โคกสำราญ เลิงนกทา 16.123044 104.592098
35020123 น้อมเกล้า หมู่ 17 บ้านบ้านน้อมเกล้า บุ่งค้า เลิงนกทา 16.13345 104.80374
35020124 บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 7 บ้านบ้านหนองแคนน้อย บุ่งค้า เลิงนกทา 16.141821 104.72135
35020125 บ้านโคกก่อง หมู่ 9 บ้านบ้านโคกก่อง บุ่งค้า เลิงนกทา 16.16384 104.659951
35020126 บ้านช่องเม็ก หมู่ 4 บ้านบ้านช่องเม็ก บุ่งค้า เลิงนกทา 16.193586 104.725295
35020127 บ้านหนองเลิงคำ หมู่ 14 บ้านบ้านหนองเลิงคำ บุ่งค้า เลิงนกทา 16.217052 104.651038
35020128 บ้านบุ่งค้า หมู่ 1 บ้านบ้านบุ่งค้า บุ่งค้า เลิงนกทา 16.146234 104.650404
35020129 บ้านป่าขี้ยาง หมู่ 2 บ้านบ้านป่าขี้ยาง บุ่งค้า เลิงนกทา 16.162961 104.676312
35020131 บ้านโคกเจริญ หมู่ 18 บ้านบ้านโคกเจริญ บุ่งค้า เลิงนกทา 16.179717 104.640588
35020132 บ้านหนองแคน หมู่ 3 บ้านบ้านหนองแคน บุ่งค้า เลิงนกทา 16.144498 104.661275
35020133 บ้านศรีแก้ว หมู่ 6 บ้านบ้านศรีแก้ว ศรีแก้ว เลิงนกทา 16.1678 104.3666
35020134 บ้านโคกใหญ่ หมู่ 2 บ้านบ้านโคกใหญ่ ศรีแก้ว เลิงนกทา 16.222253 104.327297
35020135 บ้านศรีสว่าง หมู่ 4 บ้านศรีสว่าง ศรีแก้ว เลิงนกทา 16.165589 104.322202
35020136 บ้านแสนสำราญ หมู่ 11 บ้านบ้านแสนสำราญ สร้างมิ่ง เลิงนกทา 16.080365 104.540911
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 หมู่ 3 บ้านบ้านโนนชาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา 16.103457 104.518996
35020138 บ้านโนนหาด หมู่ 5 บ้านบ้านโนนหาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา 16.090183 104.52475
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ หมู่ 8 บ้านบ้านโคกกอก สร้างมิ่ง เลิงนกทา 16.105821 104.485701
35020141 บ้านคึมยาว หมู่ 7 บ้านบ้านคึมยาว สร้างมิ่ง เลิงนกทา 16.129199 104.472005
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ หมู่ 9 บ้านบ้านท่าลาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา 16.108057 104.528307
35020143 บ้านหนองโสน หมู่ 10 บ้านบ้านหนองโสน สวาท เลิงนกทา 16.140133 104.50847
35020145 บ้านดอนฮี หมู่ 16 บ้านบ้านหนองสมบูรณ์ สวาท เลิงนกทา 16.178158 104.495888
35020146 บ้านม่วงกาชัง หมู่ 9 บ้านบ้านม่วงกาชัง สวาท เลิงนกทา 16.17136 104.541532
35020147 บ้านกุดโจด หมู่ 5 บ้านบ้านกุดโจด สวาท เลิงนกทา 16.220978 104.50469
35020148 บ้านนาจาน หมู่ 15 บ้าน171 บ้านนาจาน สวาท เลิงนกทา 16.15452 104.54555
35020149 บ้านพรหมนิยม หมู่ 7 บ้านบ้านพรหมนิยม สวาท เลิงนกทา 16.14673 104.468313
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ หมู่ 3 บ้านบ้านแย สวาท เลิงนกทา 16.17037 104.529189
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร หมู่ 8 บ้านบ้านคึมชาด สามแยก เลิงนกทา 16.213478 104.567652
35020152 อนุบาลเลิงนกทา หมู่ 11 บ้านบ้านพรสวรรค์ สามแยก เลิงนกทา 16.209812 104.555916
35020153 บ้านด่าน หมู่ 6 บ้านด่าน สามแยก เลิงนกทา 16.225594 104.539804
35020154 บ้านโป่งหนองสิม หมู่ 7 บ้านหนองสิม สามแยก เลิงนกทา 16.220021 104.540935
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา หมู่ 8 บ้านบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สามัคคี เลิงนกทา 16.225121 104.456085
35020157 บ้านหวาย หมู่ 4 บ้านบ้านหวาย สามัคคี เลิงนกทา 16.235532 104.485983
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ หมู่ 6 บ้านบ้านโคกสูง สามัคคี เลิงนกทา 16.204043 104.47659
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล หมู่ 9 บ้านบ้านนาเซ สามัคคี เลิงนกทา 16.267366 104.450132
35020161 บ้านป่าชาด หมู่ 9 บ้านป่าชาด ห้องแซง เลิงนกทา 16.295426 104.359345
35020162 บ้านหนองบึง หมู่ 4 บ้านบ้านหนองบึง ห้องแซง เลิงนกทา 16.252485 104.402013
35020163 บ้านท่าศิลา หมู่ 6 บ้านบ้านท่าศิลา ห้องแซง เลิงนกทา 16.270373 104.367188
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา หมู่ 11 บ้านบ้านห้องแซงใต้ ห้องแซง เลิงนกทา 16.273665 104.400752
35020166 บ้านห้องแซง หมู่ 5 บ้านห้องแซง ห้องแซง เลิงนกทา 16.269286 104.411559
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) หมู่ 7 บ้านบ้านดงยาง ห้องแซง เลิงนกทา 16.278413 104.398398
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ หมู่ 3 บ้านบ้านห้องคลอง ห้องแซง เลิงนกทา 16.261814 104.417964
35020169 บ้านโพง หมู่ 2 บ้านบ้านโพง ห้องแซง เลิงนกทา 16.262911 104.322068
35020170 บ้านโนนแดง หมู่ 8 บ้านโนนแดง ห้องแซง เลิงนกทา 16.285154 104.407046
35020171 บ้านคำเตย หมู่ 13 บ้านคำเตย คำเตย ไทยเจริญ 16.084735 104.406468
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ 9 บ้านหนองซ่งแย้เหนือ คำเตย ไทยเจริญ 16.068103 104.380234
35020173 บ้านดงสวรรค์ หมู่ 8 บ้านดงสวรรค์ คำเตย ไทยเจริญ 16.141651 104.33494
35020174 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 6 บ้านหนองลุมพุก คำเตย ไทยเจริญ 16.10866 104.429185
35020175 บ้านหนองสนม หมู่ 10 บ้านหนองสนม คำเตย ไทยเจริญ 16.106305 104.394594
35020176 บ้านพืชคาม หมู่ 5 บ้านพืชคาม ไทยเจริญ ไทยเจริญ 16.052519 104.437986
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ หมู่ 5 บ้านหนองสองห้อง คำไผ่ ไทยเจริญ 16.072702 104.462986
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ หมู่ 4 บ้านคำไผ่เหนือ คำไผ่ ไทยเจริญ 16.069651 104.52487
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ หมู่ 2 บ้านบ้านโนนหนองผือ คำไผ่ ไทยเจริญ 16.058658 104.527743
35020180 บ้านโสกน้ำใส หมู่ 7 บ้านบ้านโสกน้ำใส คำไผ่ ไทยเจริญ 16.083115 104.478775
35020181 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 3 บ้านหนองนกเขียน คำไผ่ ไทยเจริญ 16.061046 104.479923
35020182 บ้านป่าตาว หมู่ 3 บ้านป่าตาว ไทยเจริญ ไทยเจริญ 16.056097 104.412097
35020183 บ้านไทยเจริญ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ 16.069986 104.434297
35020184 บ้านสามแยกภูกอย หมู่ 4 บ้านสามแยกภูกอย ไทยเจริญ ไทยเจริญ 16.120155 104.445894
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) หมู่ 2 บ้านห้วยยาง ไทยเจริญ ไทยเจริญ 16.042257 104.40851
35020187 บ้านน้ำคำ หมู่ 12 บ้านน้ำคำ น้ำคำ ไทยเจริญ 16.022264 104.509666
35020188 บ้านคำสร้างช้าง หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง น้ำคำ ไทยเจริญ 16.005095 104.512063
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ หมู่ 9 บ้านโชคชัยพร น้ำคำ ไทยเจริญ 16.015264 104.455669
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า หมู่ 4 บ้านนาเฮือง น้ำคำ ไทยเจริญ 16.024311 104.502992
35020191 บ้านเหล่าหันทราย หมู่ 6 บ้านเหล่าหันทราย ส้มผ่อ ไทยเจริญ 16.188227 104.398055
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ หมู่ 3 บ้านโนนแดง ส้มผ่อ ไทยเจริญ 16.159144 104.413
35020193 บ้านส้มผ่อ หมู่ 2 บ้านนาเงิน ส้มผ่อ ไทยเจริญ 16.147373 104.40063
35020194 บ้านนางาม หมู่ 5 บ้านนางาม ส้มผ่อ ไทยเจริญ 16.147081 104.427581