รอสักครู่..

center_focus_strong ข้อมูลกลุ่มเครือข่าย

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามเครือข่าย

เครือข่าย
ตำบล
โรงเรียน
สาขา
เครือข่ายที่ 1 2 12 0
เครือข่ายที่ 2 2 10 1
เครือข่ายที่ 3 3 14 0
เครือข่ายที่ 4 2 12 0
เครือข่ายที่ 5 2 9 0
เครือข่ายที่ 6 3 15 0
เครือข่ายที่ 7 2 9 0
เครือข่ายที่ 8 3 14 0
เครือข่ายที่ 9 2 9 0
เครือข่ายที่ 10 2 10 0
เครือข่ายที่ 11 1 10 0
เครือข่ายที่ 12 2 10 0
เครือข่ายที่ 13 2 9 0
เครือข่ายที่ 14 1 9 0
เครือข่ายที่ 15 2 9 0
เครือข่ายที่ 16 2 12 0
เครือข่ายที่ 17 1 9 0
รวม 34 182 1

รายชื่อประธานเครือข่าย

เครือข่าย
ชื่อ-สกุล
สังกัด
1 นายกรุงศรี พิมพ์พรหม บ้านหนองบอน
2 นายสมเกียรติ นิติสุข บ้านผักกะย่า
3 นายธนภัทร น้อยมาลา บ้านกุดแดง
4 นายเด่นไชย ทองเฟื่อง บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
5 นายมิตร ศรีชัย บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)
6 นายวินัย วรรณสัมผัส บ้านคำครตา
7 นายฉลอง ไตรยวงศ์ บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
8 นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ บ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์)
9 นายสุริยา จันเหลือง บ้านกระจาย
10 นางกมลรัตน์ สำราญสุข ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
11 นางสาวทับทิม ยอดธรรม บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)
12 นายพิชัย ไกรการ บ้านแยประชาสรรค์
13 นายอภิศักดิ์ สระแก้ว บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
14 นายณรงค์ พลยุทธ ชุมชนห้องแซงวิทยา
15 นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
16 นายสะอาด เนาวะราช บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
17 สิบเอกกริชเพชร โสภาพ บ้านหนองแคน

เครือข่ายแยกตำบล

เครือข่าย
ตำบล
1 กุดชุม คำน้ำสร้าง
2 กำแมด โนนเปือย
3 นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี
4 หนองแหน โพนงาม
5 ทรายมูล ไผ่
6 ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
7 น้ำคำ คำไผ่
8 ไทยเจริญ คำเตย ส้มผ่อ
9 กระจาย ศรีฐาน
10 โพธิ์ไทร เชียงเพ็ง
11 โคกนาโก
12 สวาท ศรีแก้ว
13 กุดแห่ สามแยก
14 ห้องแซง
15 กุดเชียงหมี สามัคคี
16 สร้างมิ่ง โคกสำราญ
17 บุ่งค้า

แผนที่เครือข่าย