รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าศิลา)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านท่าศิลา
รหัส SMIS 35020163
รหัส OBEC 430327
รหัสกรทรวง 1035430327
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านท่าศิลา
ตำบล ห้องแซง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ห้องแซง
ผอ.โรงเรียน นายณรงค์ พลยุทธ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 53
ระยะทางถึงอำเภอ 26

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 2
เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายไตรณรงค์  ห้องแซง ผู้อำนวยการโรงเรียน การแนะแนว
นายสิทธิศักดิ์  ไลไธสง ครู ไม่ใช่วุฒิครู
นางปิยนุช  ลำทอง ครู การประถมศึกษา
นางยุพิน  ห้องแซง ครู คหกรรมศาสตร์
นางนิภาพร  เจริญวงศ์ ครู วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาวพิชชฎาภัทร์  ช่วงโชติ ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวปิยนุช  ห้องแซง ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวศิริพร  จันพลทัน ครู (อัตราจ้าง) รัฐศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 4 11 10 10 8 7 14 5 0 0 0 69

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
59.77 57.77 58.77

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
51.2 38.33 30.5 26.88

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 315,200
งบประมาณต้นสังกัด 885,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 780,893
รวมทั้งสิ้น 1,981,093

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 5 10 0 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน