รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา

พิกัดโรงเรียน สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ป่าติ้ว อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ

ข้อมูลสถานศึกษา

รหัส SMIS รหัส OBEC รหัส กระทรวง โรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ ผอ.โรงเรียน
35020001 430358 1035430358 บ้านดงมะไฟ หมู่ 8 ดงมะไฟ ทรายมูล สิบเอกมิตรชัย ธิมาชัย
35020002 430359 1035430359 บ้านคำครตา หมู่ 3 ดงมะไฟ ทรายมูล นายวินัย วรรณสัมผัส
35020003 430360 1035430360 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) หมู่ 5 ดงมะไฟ ทรายมูล นายฉลองชัย เมืองมัจฉา
35020004 430361 1035430361 บ้านกุดกว้าง หมู่ 2 ดงมะไฟ ทรายมูล นางอมร สายเนตร
35020005 430362 1035430362 บ้านคำแขนศอก หมู่ 6 ดงมะไฟ ทรายมูล นางอมร สายเนตร
35020006 430357 1035430357 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ หมู่ 7 ดู่ลาด ทรายมูล -
35020007 430355 1035430355 บ้านหนองลาดควาย หมู่ 3 ดู่ลาด ทรายมูล -
35020008 430356 1035430356 บ้านสีสุก หมู่ 5 ดู่ลาด ทรายมูล นายฉลองชัย เมืองมัจฉา
35020009 430351 1035430351 บ้านดู่ลาด หมู่ 9 ดู่ลาด ทรายมูล นายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย
35020010 430352 1035430352 บ้านโสกผักหวาน หมู่ 10 ดู่ลาด ทรายมูล นายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย
35020011 430353 1035430353 บ้านเสาเล้า หมู่ 6 ดู่ลาด ทรายมูล นายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย
35020013 430345 1035430345 ทรายมูลประชาราษฏร์ หมู่ 15 ทรายมูล ทรายมูล นายมิตร ศรีชัย
35020014 430346 1035430346 ชุมชนบ้านโคกยาว หมู่ 8 ทรายมูล ทรายมูล นายคมกริช ศรีวะรมย์
35020015 430347 1035430347 บ้านนาโป่ง หมู่ 6 ทรายมูล ทรายมูล นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
35020016 430348 1035430348 บ้านเหล่าเมย หมู่ 7 ทรายมูล ทรายมูล นางธันยพร หาญบัวแก้ว
35020017 430349 1035430349 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) หมู่ 13 ทรายมูล ทรายมูล นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
35020018 430350 1035430350 บ้านดอนหวาย หมู่ 12 ทรายมูล ทรายมูล นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
35020019 430363 1035430363 บ้านนาเวียง หมู่ 7 นาเวียง ทรายมูล นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์
35020020 430364 1035430364 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) หมู่ 2 นาเวียง ทรายมูล -
35020021 430365 1035430365 บ้านหนองแวง หมู่ 4 นาเวียง ทรายมูล ส.อ.มิตรชัย ธิมาชัย
35020022 430366 1035430366 บ้านบะคอม หมู่ 3 นาเวียง ทรายมูล นายสมศักดิ์ สมสะอาด
35020023 430367 1035430367 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 หมู่ 1 ไผ่ ทรายมูล นายเพชร หงษ์ศรี
35020024 430368 1035430368 บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ไผ่ ทรายมูล นายวินัย วรรณสัมผัส
35020025 430369 1035430369 บ้านนาเรียง หมู่ 8 ไผ่ ทรายมูล นายอมร มูลสาร
35020026 430084 1035430084 ชุมชนบ้านกำแมด หมู่ 16 กำแมด กุดชุม นางนันท์นภัส โพธิ์คำ
35020027 430085 1035430085 บ้านกุดหิน หมู่ 4 กำแมด กุดชุม นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง
35020028 430086 1035430086 บ้านหนองตาไก้ หมู่ 6 กำแมด กุดชุม นางณัฐชยาณี อัฒจักร
35020029 430087 1035430087 บ้านหนองเหี่ย หมู่ 18 กำแมด กุดชุม นางนันท์นภัส โพธิ์คำ
35020030 430088 1035430088 บ้านโนนยาง หมู่ 3 กำแมด กุดชุม นายพิชัย นะธิศรี
35020031 430089 1035430089 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) หมู่ 9 กำแมด กุดชุม ภัทรพล อาษาสิงห์
35020033 430083 1035430083 บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ 21 กุดชุม กุดชุม นายพิสัน โพนทัน
35020034 430104 1035430104 บ้านสองคร หมู่ 5 กุดชุม กุดชุม นายพิศุทธิ์ สมสุข
35020035 430079 1035430079 บ้านเอราวัณ หมู่ 12 กุดชุม กุดชุม -
35020036 430080 1035430080 บ้านหนองบอน หมู่ 1 กุดชุม กุดชุม นายกรุงศรี พิมพ์พรหม
35020037 430081 1035430081 บ้านหนองเรือ หมู่ 2 กุดชุม กุดชุม นายสงบ ทะวันทา
35020038 430082 1035430082 บ้านหนองแก หมู่ 7 กุดชุม กุดชุม นางสาวภัทรวดี กาลจักร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก
35020039 430077 1035430077 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) หมู่ 8 กุดชุม กุดชุม นายราชันต์ บุญหล้า
35020040 430078 1035430078 บ้านเหล่าตำแย หมู่ 19 กุดชุม กุดชุม นายสงบ ทะวันทา
35020041 430090 1035430090 บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 3 คำน้ำสร้าง กุดชุม นายชำนาญ สุรินาม
35020042 430091 1035430091 บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ 6 คำน้ำสร้าง กุดชุม นายวรรษพล บุญศรี
35020043 430096 1035430096 บ้านดงสำราญ หมู่ 2 คำน้ำสร้าง กุดชุม นายชำนาญ สุรินาม
35020044 430097 1035430097 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ หมู่ 5 คำน้ำสร้าง กุดชุม นายธนบดี มูลเกษ
35020045 430098 1035430098 บ้านนาโส่ หมู่ 1 นาโส่ กุดชุม นายสมยศ แพงศรี
35020046 430099 1035430099 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา หมู่ 2 นาโส่ กุดชุม นายสาริกา วิเศษดี
35020047 430100 1035430100 บ้านกุดแดง หมู่ 5 นาโส่ กุดชุม นายธนภัทร น้อยมาลา
35020048 430101 1035430101 บ้านนาซึม หมู่ 6 นาโส่ กุดชุม นายไมตรี สร้อยศิลา
35020049 430102 1035430102 ชุมชนประชาสรรค์ หมู่ 7 นาโส่ กุดชุม นายธนภัทร น้อยมาลา(รักษาราชการแทน)
35020050 430105 1035430105 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) หมู่ 14 โนนเปือย กุดชุม นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง
35020051 430106 1035430106 บ้านผักกะย่า หมู่ 11 โนนเปือย กุดชุม นายสมเกียรติ นิติสุข
35020052 430107 1035430107 บ้านหวายกุดสว่าง หมู่ 4 โนนเปือย กุดชุม นางศุภิสรา บุญทา
35020053 430108 1035430108 บ้านสุขเกษม หมู่ 9 โนนเปือย กุดชุม นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
35020054 430110 1035430110 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) หมู่ 10 โนนเปือย กุดชุม นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม
35020055 430111 1035430111 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า หมู่ 16 โพนงาม กุดชุม นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์
35020056 430112 1035430112 บ้านแดงหนองแซง หมู่ 13 โพนงาม กุดชุม นายวรรษพล บุญศรี
35020057 430113 1035430113 บ้านคำเลา หมู่ 11 โพนงาม กุดชุม นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์
35020058 430114 1035430114 บ้านม่วง หมู่ 5 โพนงาม กุดชุม นางสาวทวินันท์ ใสขาว
35020059 430115 1035430115 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ หมู่ 8 โพนงาม กุดชุม นายเด่นไชย ทองเฟื่อง
35020060 430116 1035430116 บ้านนาทม หมู่ 2 โพนงาม กุดชุม นางกนกอร คุ้มบุญ
35020061 430117 1035430117 บ้านโคกศรี หมู่ 9 โพนงาม กุดชุม นางสาวทวินันท์ ใสขาว
35020062 430118 1035430118 บ้านหนองหว้า หมู่ 10 โพนงาม กุดชุม นายเด่นไชย ทองเฟื่อง
35020063 430124 1035430124 บ้านหนองหมี หมู่ 1 หนองหมี กุดชุม นายบุญจันทร์ ไพอุปรี
35020064 430125 1035430125 บ้านกุดไกรสร หมู่ 5 หนองหมี กุดชุม นายอดุลย์ สาระบาล
35020065 430126 1035430126 บ้านคำบอนศรีชุมพล หมู่ 7 หนองหมี กุดชุม นายอภิชัย ละคร
35020066 430095 1035430095 บ้านโพนดินแดง หมู่ 3 หนองแหน กุดชุม นางนุชจิลาวรรณ จันทร์ไข
35020067 430093 1035430093 บ้านหนองแหน หมู่ 7 หนองแหน กุดชุม นายพูลศักดิ์ หมื่นทอง
35020068 430094 1035430094 บ้านคำผักหนาม หมู่ 10 หนองแหน กุดชุม นายชราวุธ วะชุม
35020069 430092 1035430092 บ้านโนนประทาย หมู่ 6 หนองแหน กุดชุม ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร
35020070 430103 1035430103 บ้านคำก้าว หมู่ 4 ห้วยแก้ง กุดชุม นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาที
35020071 430120 1035430120 บ้านโนนใหญ่ หมู่ 9 ห้วยแก้ง กุดชุม นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง
35020072 430121 1035430121 บ้านหัวนา หมู่ 6 ห้วยแก้ง กุดชุม นายพัฒน์ภูมิ เทียมชัยภูมิ
35020073 430122 1035430122 บ้านหนองบัวบาน หมู่ 3 ห้วยแก้ง กุดชุม นางสาวอติพร ผุดผ่อง
35020074 430123 1035430123 บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 5 ห้วยแก้ง กุดชุม นางอารยา ระศร
35020075 430119 1035430119 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา หมู่ 1 ห้วยแก้ง กุดชุม นายหัสฎี พรมชาติ
35020076 430205 1035430205 บ้านนิคม หมู่ 2 กระจาย ป่าติ้ว นายอดิศักดิ์ ผิวทน
35020077 430206 1035430206 บ้านหนองบาก หมู่ 12 กระจาย ป่าติ้ว นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว
35020078 430207 1035430207 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ หมู่ 6 กระจาย ป่าติ้ว นายอดิศักดิ์ ผิวทน
35020079 430208 1035430208 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง หมู่ 9 กระจาย ป่าติ้ว นางศศิธร ปัญญาจิตร
35020080 430209 1035430209 บ้านม่วงไข่ หมู่ 8 กระจาย ป่าติ้ว นางศศิธร ปัญญาจิตร
35020081 430201 1035430201 บ้านกระจาย หมู่ 3 กระจาย ป่าติ้ว นายสุริยา จันเหลือง
35020083 430213 1035430213 บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 โคกนาโก ป่าติ้ว นายวีรวิทย์ จากผา
35020084 430222 1035430222 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี หมู่ 7 โคกนาโก ป่าติ้ว นางสาวทับทิม ยอดธรรม
35020085 430223 1035430223 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) หมู่ 3 โคกนาโก ป่าติ้ว นางสาวทับทิม ยอดธรรม
35020086 430226 1035430226 บ้านดงสวาง หมู่ 1 โคกนาโก ป่าติ้ว นายฤทธิไกร ธงชัย
35020087 430228 1035430228 บ้านหนองแข้ หมู่ 13 โคกนาโก ป่าติ้ว นายวีรวิทย์ จากผา (รกน.)
35020088 430229 1035430229 บ้านหนองชุม หมู่ 6 โคกนาโก ป่าติ้ว นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์
35020089 430225 1035430225 บ้านโคกกลาง หมู่ 2 โคกนาโก ป่าติ้ว นายประกิต กวดขัน
35020090 430227 1035430227 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 โคกนาโก ป่าติ้ว นายประกิต กวดขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
35020091 430221 1035430221 บ้านโคกนาโก หมู่ 12 โคกนาโก ป่าติ้ว นายฤทธิไกร ธงชัย
35020092 430224 1035430224 บ้านคำกลาง หมู่ 9 โคกนาโก ป่าติ้ว นายสุวิวัฒน์ พรมโสภา
35020093 430219 1035430219 บ้านเซซ่งพัฒนา หมู่ 4 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว นางสาววรจนา ชมภูพร
35020094 430220 1035430220 บ้านท่าลาดโนนตูม หมู่ 6 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว นางสาววรจนา ชมภูพร
35020095 430217 1035430217 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว นางสาววรจนา ชมภูพร
35020096 430218 1035430218 บ้านเซโนนม่วง หมู่ 2 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว นางสาววรจนา ชมภูพร
35020097 430216 1035430216 บ้านกลางสระเกษ หมู่ 10 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว นายนภณัฐ ชาลีส์ภพ
35020098 430210 1035430210 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล หมู่ 4 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว นางกมลรัตน์ สำราญสุข
35020099 430211 1035430211 บ้านหนองแสงโคกสะอาด หมู่ 8 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว นงมะลัยวรรณ วิริยะ (รักษาราชการแทน)
35020100 430212 1035430212 บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว นางกมลรัตน์ สำราญสุข
35020101 430214 1035430214 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี หมู่ 2 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว นายนภณัฐ ชาลีส์ภพ
35020102 430215 1035430215 บ้านป่าตอง หมู่ 3 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว นายนภณัฐ ชาลีส์ภพ
35020103 430200 1035430200 ชุมชนบ้านศรีฐาน หมู่ 9 ศรีฐาน ป่าติ้ว นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร
35020104 430202 1035430202 บ้านเตาไห หมู่ 5 ศรีฐาน ป่าติ้ว นายกุศล โสภาลุน
35020105 430204 1035430204 บ้านกุดสำโรง หมู่ 6 ศรีฐาน ป่าติ้ว นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร
35020106 430314 1035430314 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว หมู่ 5 กุดเชียงหมี เลิงนกทา นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว
35020107 430315 1035430315 บ้านกุดเชียงหมี หมู่ 1 กุดเชียงหมี เลิงนกทา นายประจักร สุริยะศรี
35020108 430316 1035430316 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ หมู่ 4 กุดเชียงหมี เลิงนกทา นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์
35020109 430317 1035430317 บ้านห้วยยาง หมู่ 2 กุดเชียงหมี เลิงนกทา นายประศาสตร์ มูลหลวง
35020110 430318 1035430318 บ้านแก้งนาคำ หมู่ 8 กุดเชียงหมี เลิงนกทา นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำ
35020112 430309 1035430309 บ้านกุดมะฮงดงสวาง หมู่ 6 กุดแห่ เลิงนกทา นายไวยวุฒิ เห็มคุณ
35020113 430310 1035430310 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน หมู่ 11 กุดแห่ เลิงนกทา นายอภิศักดิ์ สระแก้ว
35020114 430311 1035430311 บ้านดอนม่วงป่าโมง หมู่ 3 กุดแห่ เลิงนกทา นายวิชัย โคตหา
35020115 430312 1035430312 บ้านมันปลา หมู่ 5 กุดแห่ เลิงนกทา นางเริงฤทัย เชื้อจันอัด
35020116 430308 1035430308 บ้านกุดแห่ หมู่ 1 กุดแห่ เลิงนกทา นางเริงฤทัย เชื้อจันอัด
35020117 430340 1035430340 บ้านสมสะอาด หมู่ 9 โคกสำราญ เลิงนกทา นายทองคำ สิริโสม
35020118 430343 1035430343 บ้านคำเกิ่ง หมู่ 8 โคกสำราญ เลิงนกทา นายพิจิตร บำรุงภักดี
35020119 430294 1035430294 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ หมู่ 3 โคกสำราญ เลิงนกทา นายนพพร ดีสมดู
35020120 430295 1035430295 บ้านหินสิ่ว หมู่ 6 โคกสำราญ เลิงนกทา นายรพีภัทร มั่นจิต
35020121 430296 1035430296 บ้านหนองยางห้วยสะแบก หมู่ 14 โคกสำราญ เลิงนกทา นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว
35020122 430297 1035430297 บ้านดอนมะซ่อม หมู่ 4 โคกสำราญ เลิงนกทา นายแถลง นาโควงค์
35020123 430307 1035430307 น้อมเกล้า หมู่ 17 บุ่งค้า เลิงนกทา นายจักรพงษ์ บุญคำ
35020124 430305 1035430305 บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 7 บุ่งค้า เลิงนกทา นายบุญจันทร์ ทาตะไชย
35020125 430306 1035430306 บ้านโคกก่อง หมู่ 9 บุ่งค้า เลิงนกทา นางพยงค์ ครองชื่น
35020126 430301 1035430301 บ้านช่องเม็ก หมู่ 4 บุ่งค้า เลิงนกทา นางผการัตน์ บุญแนบ
35020127 430302 1035430302 บ้านหนองเลิงคำ หมู่ 14 บุ่งค้า เลิงนกทา นายสาธิต บุญสอาด
35020128 430303 1035430303 บ้านบุ่งค้า หมู่ 1 บุ่งค้า เลิงนกทา นายวิชญ์พงศ์ สุขบัติ
35020129 430304 1035430304 บ้านป่าขี้ยาง หมู่ 2 บุ่งค้า เลิงนกทา นายสมเกียรติ ไชยสัตย์
35020131 430299 1035430299 บ้านโคกเจริญ หมู่ 18 บุ่งค้า เลิงนกทา นายไสว ร่มโพธิ์
35020132 430300 1035430300 บ้านหนองแคน หมู่ 3 บุ่งค้า เลิงนกทา สิบเอกกริชเพชร โสภาพ
35020133 430287 1035430287 บ้านศรีแก้ว หมู่ 6 ศรีแก้ว เลิงนกทา นายจรันต์ นิลสุ
35020134 430288 1035430288 บ้านโคกใหญ่ หมู่ 2 ศรีแก้ว เลิงนกทา นายวิทูรย์ บุญปก
35020135 430289 1035430289 บ้านศรีสว่าง หมู่ 4 ศรีแก้ว เลิงนกทา นายกาย ในจิตต์
35020136 430344 1035430344 บ้านแสนสำราญ หมู่ 11 สร้างมิ่ง เลิงนกทา นายวีรนันท์ นารีบุตร
35020137 430335 1035430335 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 หมู่ 3 สร้างมิ่ง เลิงนกทา นายสะอาด เนาวะราช
35020138 430336 1035430336 บ้านโนนหาด หมู่ 5 สร้างมิ่ง เลิงนกทา นายชิษณุพงศ์ แก้วหาญ
35020139 430337 1035430337 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ หมู่ 8 สร้างมิ่ง เลิงนกทา ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม
35020141 430339 1035430339 บ้านคึมยาว หมู่ 7 สร้างมิ่ง เลิงนกทา นายโกสัย โกษาแสง
35020142 430341 1035430341 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ หมู่ 9 สร้างมิ่ง เลิงนกทา นายอาณกร หนองหงอก
35020143 430342 1035430342 บ้านหนองโสน หมู่ 10 สวาท เลิงนกทา นายนิเวศ มุทุกัณฑ์
35020145 430281 1035430281 บ้านดอนฮี หมู่ 16 สวาท เลิงนกทา นายธวัชชัย กลบกลิ่น
35020146 430282 1035430282 บ้านม่วงกาชัง หมู่ 9 สวาท เลิงนกทา นายสุวิช สรรพาวุธ
35020147 430283 1035430283 บ้านกุดโจด หมู่ 5 สวาท เลิงนกทา นางเปรมิกา ธนาคุณ
35020148 430284 1035430284 บ้านนาจาน หมู่ 15 สวาท เลิงนกทา นายอัฐพล ดำริห์
35020149 430285 1035430285 บ้านพรหมนิยม หมู่ 7 สวาท เลิงนกทา นายเอกสิทธิ์ พลมั่น
35020150 430286 1035430286 บ้านแยประชาสรรค์ หมู่ 3 สวาท เลิงนกทา นายพิชัย ไกรการ
35020151 430290 1035430290 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร หมู่ 8 สามแยก เลิงนกทา นายเนรมิต ธามณี
35020152 430291 1035430291 อนุบาลเลิงนกทา หมู่ 11 สามแยก เลิงนกทา นายดิษฐ บุบผามาลา
35020153 430292 1035430292 บ้านด่าน หมู่ 6 สามแยก เลิงนกทา นายวรชาติ ธนาคุณ
35020154 430293 1035430293 บ้านโป่งหนองสิม หมู่ 7 สามแยก เลิงนกทา นายพยงค์ สมประสงค์
35020155 430333 1035430333 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา หมู่ 8 สามัคคี เลิงนกทา นายบุญป้อง สิงห์คู่
35020157 430329 1035430329 บ้านหวาย หมู่ 4 สามัคคี เลิงนกทา นายณรงค์ ผิวคำสิงห์
35020158 430330 1035430330 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ หมู่ 6 สามัคคี เลิงนกทา นางรสุภา สว่างเกียรติ
35020159 430331 1035430331 บ้านนาเซแสงวิไล หมู่ 9 สามัคคี เลิงนกทา นายฉัตรชัย เสาหิน
35020161 430325 1035430325 บ้านป่าชาด หมู่ 9 ห้องแซง เลิงนกทา นางปวีนา รวมธรรม
35020162 430326 1035430326 บ้านหนองบึง หมู่ 4 ห้องแซง เลิงนกทา ว่าที่ร้อยโทไพรวรรณ ศรเผือก
35020163 430327 1035430327 บ้านท่าศิลา หมู่ 6 ห้องแซง เลิงนกทา นายไตรณรงค์ ห้องแซง
35020165 430319 1035430319 ชุมชนห้องแซงวิทยา หมู่ 11 ห้องแซง เลิงนกทา นายณรงค์ พลยุทธ
35020166 430320 1035430320 บ้านห้องแซง หมู่ 5 ห้องแซง เลิงนกทา วานิช สมจิต
35020167 430321 1035430321 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) หมู่ 7 ห้องแซง เลิงนกทา นางสาวศิริพร คุณสุทธิ์
35020168 430322 1035430322 บ้านห้องคลองร่องคำ หมู่ 3 ห้องแซง เลิงนกทา นางกาญจนา สมจิต
35020169 430323 1035430323 บ้านโพง หมู่ 2 ห้องแซง เลิงนกทา นายเข็มชาติ พินิจพล
35020170 430324 1035430324 บ้านโนนแดง หมู่ 8 ห้องแซง เลิงนกทา นายรพีภัทร มั่นจิต
35020171 430374 1035430374 บ้านคำเตย หมู่ 13 คำเตย ไทยเจริญ นางระเบียบ แพงศรี
35020172 430375 1035430375 บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ 9 คำเตย ไทยเจริญ นางระเบียบ แพงศรี
35020173 430376 1035430376 บ้านดงสวรรค์ หมู่ 8 คำเตย ไทยเจริญ นางสาวยศวดี มาบุญศรีไชย
35020174 430381 1035430381 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 6 คำเตย ไทยเจริญ นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์
35020175 430382 1035430382 บ้านหนองสนม หมู่ 10 คำเตย ไทยเจริญ นายอมรศักดิ์ ศรีวะรมย์
35020176 430379 1035430379 บ้านพืชคาม หมู่ 5 ไทยเจริญ ไทยเจริญ นายจงเจตน์ จันทะบุรม
35020177 430388 1035430388 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ หมู่ 5 คำไผ่ ไทยเจริญ นายบุญครอง เสาประธาน
35020178 430384 1035430384 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ หมู่ 4 คำไผ่ ไทยเจริญ นายเศรษฐโชค สุขบัติ
35020179 430385 1035430385 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ หมู่ 2 คำไผ่ ไทยเจริญ นายเศรษฐโชค สุขบัติ
35020180 430386 1035430386 บ้านโสกน้ำใส หมู่ 7 คำไผ่ ไทยเจริญ รก.นายบุญครอง เสาประธาน
35020181 430387 1035430387 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 3 คำไผ่ ไทยเจริญ นายสวาส ดารังวัล
35020182 430378 1035430378 บ้านป่าตาว หมู่ 3 ไทยเจริญ ไทยเจริญ นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์
35020183 430377 1035430377 บ้านไทยเจริญ หมู่ 1 ไทยเจริญ ไทยเจริญ นางสาวธาริณี บุญทวี
35020184 430380 1035430380 บ้านสามแยกภูกอย หมู่ 4 ไทยเจริญ ไทยเจริญ นางจารุวรรณ ชินมาตย์
35020185 430383 1035430383 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) หมู่ 2 ไทยเจริญ ไทยเจริญ นายปรเมศร์ พันธุมาตย์
35020187 430392 1035430392 บ้านน้ำคำ หมู่ 12 น้ำคำ ไทยเจริญ นายชัยฤทธิ์ กาลทิสา
35020188 430389 1035430389 บ้านคำสร้างช้าง หมู่ 3 น้ำคำ ไทยเจริญ นายณภัทร์ บุญทรัพย์
35020189 430390 1035430390 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ หมู่ 9 น้ำคำ ไทยเจริญ นายสุนัย ไม่โศก
35020190 430391 1035430391 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า หมู่ 4 น้ำคำ ไทยเจริญ นายฉลอง ไตรยวงศ์
35020191 430373 1035430373 บ้านเหล่าหันทราย หมู่ 6 ส้มผ่อ ไทยเจริญ นายศิริชัย เศิกศิริ
35020192 430371 1035430371 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ หมู่ 3 ส้มผ่อ ไทยเจริญ นายสมรินทร์ อุทสาร
35020193 430372 1035430372 บ้านส้มผ่อ หมู่ 2 ส้มผ่อ ไทยเจริญ นายสมรินทร์ อุทสาร
35020194 430370 1035430370 บ้านนางาม หมู่ 5 ส้มผ่อ ไทยเจริญ นายสุมิตร การินทร์