รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านป่าชาด)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านป่าชาด
รหัส SMIS 35020161
รหัส OBEC 430325
รหัสกรทรวง 1035430325
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านป่าชาด
ตำบล ห้องแซง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ห้องแซง ที่14
ผอ.โรงเรียน นายเข็มชาติ พินิจพล
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 55
ระยะทางถึงอำเภอ 25

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 2
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางกองมา  ศรีเทพย์ ครู การประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ  ศรเผือก ครู คหกรรมศาสตร์
นางสาวแสงจันทร์  ศรเผือก ครู คหกรรมศาสตร์
นางพนิดา  แสงวงศ์ ครู ปฐมวัย
นายบรรจง  ศรีเทพย์ ครู การประถมศึกษา
นางนวลจันทร์  แสงวงศ์ ครู การประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี  บุญสงค์ ครู บริหารการศึกษา
นายไตรภพ  เพชรไพร ครู การประถมศึกษา
นายบัณฑิต  ศรีดา ครูพี่เลี้ยง อื่นๆ
นายธนากร  คำโสมศรี ครูธุรการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายสุริยันต์  บุญสิงห์ นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 11 14 13 10 18 17 16 0 0 0 107

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
66.2 71.6 68.9

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
37.71 34.56 33.75 33.71

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,659,317
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 295,379
รวมทั้งสิ้น 3,954,696

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
7 7 7 0 4 4

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน