รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
รหัส SMIS 35020101
รหัส OBEC 430214
รหัสกรทรวง 1035430214
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านโพธิ์ศรี
ตำบล โพธิ์ไทร
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายธรรมนอง ชาลี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 30
ระยะทางถึงอำเภอ 3

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายนภณัฐ  ชาลีส์ภพ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวกัญญ์ณณัฐ  ดีโม้ ครู ภาษาไทย
นางสาวนิธิกานต์  กาลจักร ครู คณิตศาสตร์
นางบุษกานต์  ชาลี ครู การประถมศึกษา
นางสาวขวัญจิรา  วันคำ ครู สังคมศึกษา
นางสาวภัทรวดี  อยู่เย็น ครู ปฐมวัย
นางสาวเตือนใจ  เมืองคง ครู ปฐมวัย
นายสุรเดช  อินอ่อน ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวนฤมล  เขื่อนคำ ครู ภาษาอังกฤษ
นางจิราพร  จันทร์สาขะ ครู สุขศึกษา
นางกิตติพร  มีทรัพย์ ครู วิทยาศาสตร์
นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น ครู บริหารการศึกษา
นางสาวเกศวพร  บุญไทย ครูผู้ช่วย พลศึกษา
นางสาวปิยะธิดา  เชื้อไทย ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู
นางทิพวัลย์  สีสด ครูธุรการ คณิตศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 14 12 20 13 17 25 19 14 8 13 163

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
73.83 78 75.91

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
50.77 47.27 43.46 48.08 34.43 24.81 30.11 21.88

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 4,775,703
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,500,000
รวมทั้งสิ้น 6,275,703

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 17 37 0 6 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน