รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านคำบอนศรีชุมพล
รหัส SMIS 35020065
รหัส OBEC 430126
รหัสกรทรวง 1035430126
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านบ้านคำบอน
ตำบล หนองหมี
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม 3
ผอ.โรงเรียน นายบุญจันทร์ ไพอุปรี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 13
ระยะทางถึงอำเภอ 12

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสุภาพร  คำภูเงิน ครู หลักสูตรและการสอน
นางมยุรฉัตร  ไปใกล้ ครู บริหารการศึกษา
นางสุมาลี  สลับศรี ครู ประวัติศาสตร์
นางสาวอลิศรา  ศรีมันตะ ครู รัฐประศาสนศาสตร์
นายธีรศักดิ์  พันธ์ขาว ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุพัตรา  เทเสนา ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นางลัดดา  เรียงลิลา ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 4 5 4 8 7 6 12 6 0 0 0 52

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
24.5 28.75 26.62

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
35.5 35.56 29.69 30.86

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 1,512,000
งบประมาณต้นสังกัด 1,724,400
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 220,000
รวมทั้งสิ้น 3,456,400

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
0 7 14 1 1 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน