รอสักครู่..

layers ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์แยกตามการใช้งาน

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
1,876 827 2,734 353 230 480

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

รหัส SMIS โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
35020001 บ้านดงมะไฟ 18 0 18 4 5 4
35020002 บ้านคำครตา 18 27 46 5 0 5
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 3 3 6 3 0 3
35020004 บ้านกุดกว้าง 5 0 5 1 0 1
35020005 บ้านคำแขนศอก 4 0 4 1 0 1
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 7 0 7 4 0 4
35020007 บ้านหนองลาดควาย 6 0 6 0 1 1
35020008 บ้านสีสุก 1 1 1 0 0 0
35020009 บ้านดู่ลาด 11 0 11 1 0 1
35020010 บ้านโสกผักหวาน 10 0 10 1 0 1
35020011 บ้านเสาเล้า 7 0 5 3 0 3
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ 18 6 24 5 0 5
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 6 1 7 2 1 3
35020015 บ้านนาโป่ง 5 0 5 3 0 3
35020016 บ้านเหล่าเมย 4 0 4 1 0 1
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 4 0 4 2 0 2
35020018 บ้านดอนหวาย 7 6 12 1 0 1
35020019 บ้านนาเวียง 8 12 20 2 0 4
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 10 1 11 1 0 3
35020021 บ้านหนองแวง 5 0 5 2 0 2
35020022 บ้านบะคอม 5 0 5 1 0 1
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 34 0 34 3 0 3
35020024 บ้านโคกกลาง 15 6 21 1 0 2
35020025 บ้านนาเรียง 12 10 27 2 0 2
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 8 7 15 1 0 1
35020027 บ้านกุดหิน 6 0 6 3 0 3
35020028 บ้านหนองตาไก้ 5 0 5 2 0 2
35020029 บ้านหนองเหี่ย 20 0 20 5 1 7
35020030 บ้านโนนยาง 20 15 35 7 3 10
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 5 24 29 6 0 6
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 10 4 14 2 0 2
35020034 บ้านสองคร 15 2 21 2 1 3
35020035 บ้านเอราวัณ 0 0 0 0 0 0
35020036 บ้านหนองบอน 10 8 18 3 1 4
35020037 บ้านหนองเรือ 5 1 6 0 1 1
35020038 บ้านหนองแก 15 2 17 2 1 3
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 27 10 37 2 0 2
35020040 บ้านเหล่าตำแย 11 0 11 4 0 4
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 18 8 26 10 0 10
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 6 8 14 1 1 2
35020043 บ้านดงสำราญ 8 2 10 1 0 1
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 3 2 5 1 0 1
35020045 บ้านนาโส่ 13 2 15 3 0 3
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 4 4 8 1 1 2
35020047 บ้านกุดแดง 13 0 13 2 0 2
35020048 บ้านนาซึม 11 0 11 9 2 1
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 5 0 8 2 0 2
35020051 บ้านผักกะย่า 0 0 0 2 0 2
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 15 2 17 1 0 1
35020053 บ้านสุขเกษม 25 0 25 1 1 1
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 7 0 7 3 0 3
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 24 0 24 8 0 8
35020056 บ้านแดงหนองแซง 13 4 17 2 0 2
35020057 บ้านคำเลา 0 0 3 1 0 1
35020058 บ้านม่วง 4 0 4 1 0 1
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 9 2 11 3 10 13
35020060 บ้านนาทม 1 9 10 1 0 1
35020061 บ้านโคกศรี 5 0 10 2 0 2
35020062 บ้านหนองหว้า 1 11 12 0 2 2
35020063 บ้านหนองหมี 25 10 35 5 0 5
35020064 บ้านกุดไกรสร 5 2 7 1 1 2
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 0 7 14 1 1 2
35020066 บ้านโพนดินแดง 21 0 26 1 0 1
35020067 บ้านหนองแหน 15 9 24 4 0 4
35020068 บ้านคำผักหนาม 20 6 26 8 0 8
35020069 บ้านโนนประทาย 23 0 23 5 0 5
35020070 บ้านคำก้าว 10 2 12 3 0 3
35020071 บ้านโนนใหญ่ 7 0 7 0 0 0
35020072 บ้านหัวนา 10 4 14 2 0 2
35020073 บ้านหนองบัวบาน 15 0 15 1 0 1
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 8 1 9 0 0 0
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 11 10 21 3 0 3
35020076 บ้านนิคม 2 1 7 1 0 2
35020077 บ้านหนองบาก 3 3 6 2 1 3
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 0 2 0 2
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1 0 1 2 0 2
35020080 บ้านม่วงไข่ 0 0 0 2 0 2
35020081 บ้านกระจาย 35 0 35 3 0 3
35020082 บ้านคำเกิด 1 2 3 1 2 3
35020083 บ้านหนองสำโรง 5 0 5 2 2 4
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 5 3 1 0 1
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 7 3 10 2 0 2
35020086 บ้านดงสวาง 10 0 10 4 0 4
35020087 บ้านหนองแข้ 15 2 17 2 1 3
35020088 บ้านหนองชุม 10 10 20 0 0 0
35020089 บ้านโคกกลาง 5 10 15 2 0 2
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 8 0 8 2 1 3
35020091 บ้านโคกนาโก 11 29 40 3 0 3
35020092 บ้านคำกลาง 0 14 14 1 0 1
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 11 0 11 2 0 2
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 4 0 4 1 0 1
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 6 4 10 4 0 4
35020096 บ้านเซโนนม่วง 6 0 6 3 0 3
35020097 บ้านกลางสระเกษ 12 0 12 2 0 2
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 10 1 11 0 0 0
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 15 0 15 2 0 2
35020100 บ้านโพธิญาณ 4 0 4 4 0 4
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 10 17 37 1 5 6
35020102 บ้านป่าตอง 1 0 1 2 0 2
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 17 4 21 6 0 6
35020104 บ้านเตาไห 8 7 15 6 0 6
35020105 บ้านกุดสำโรง 11 0 11 1 0 1
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 16 4 20 1 4 5
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 4 17 21 2 0 2
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 5 5 10 1 0 1
35020109 บ้านห้วยยาง 4 3 7 1 2 3
35020110 บ้านแก้งนาคำ 4 2 6 3 1 4
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 11 5 16 4 1 5
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 20 0 20 5 0 5
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 10 0 10 1 1 2
35020115 บ้านมันปลา 10 2 12 0 2 2
35020116 บ้านกุดแห่ 23 0 23 5 0 5
35020117 บ้านสมสะอาด 10 0 10 2 3 5
35020118 บ้านคำเกิ่ง 0 8 8 3 1 4
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 27 0 27 6 0 6
35020120 บ้านหินสิ่ว 7 7 14 1 0 1
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 53 2 55 10 3 13
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 17 0 17 2 0 2
35020123 น้อมเกล้า 0 19 19 0 7 7
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 40 0 40 3 0 3
35020125 บ้านโคกก่อง 6 1 6 3 1 3
35020126 บ้านช่องเม็ก 15 0 15 8 0 8
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 11 10 22 2 2 4
35020128 บ้านบุ่งค้า 7 3 10 1 1 2
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 3 10 13 3 0 3
35020131 บ้านโคกเจริญ 17 0 17 4 0 4
35020132 บ้านหนองแคน 22 0 22 2 0 2
35020133 บ้านศรีแก้ว 20 19 39 9 1 10
35020134 บ้านโคกใหญ่ 7 0 7 1 0 1
35020135 บ้านศรีสว่าง 5 1 6 2 0 2
35020136 บ้านแสนสำราญ 1 1 2 1 1 2
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 10 20 30 2 1 3
35020138 บ้านโนนหาด 1 3 4 2 1 3
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 5 0 5 2 0 2
35020141 บ้านคึมยาว 9 0 9 2 0 2
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 2 9 11 4 1 5
35020143 บ้านหนองโสน 6 0 6 1 0 1
35020145 บ้านดอนฮี 6 26 32 3 0 3
35020146 บ้านม่วงกาชัง 23 30 53 5 2 11
35020147 บ้านกุดโจด 24 0 24 2 0 2
35020148 บ้านนาจาน 12 0 12 2 0 2
35020149 บ้านพรหมนิยม 6 0 6 2 0 2
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 5 25 25 10 0 10
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 13 0 13 2 0 2
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 60 37 97 4 0 4
35020153 บ้านด่าน 9 21 30 6 0 8
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 16 4 21 2 1 3
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 8 4 12 2 2 4
35020156 บ้านสามัคคี 2 9 11 0 0 0
35020157 บ้านหวาย 5 20 25 6 0 6
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 10 2 12 1 1 2
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 5 0 5 1 0 1
35020160 นาจานเจริญวิทย์ 1 0 1 1 0 1
35020161 บ้านป่าชาด 7 7 7 4 4 4
35020162 บ้านหนองบึง 8 0 8 1 0 1
35020163 บ้านท่าศิลา 5 5 10 2 0 2
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 30 0 30 8 0 8
35020166 บ้านห้องแซง 20 2 22 1 1 2
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 17 0 17 6 0 6
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 11 0 11 2 0 2
35020169 บ้านโพง 8 9 17 6 0 6
35020170 บ้านโนนแดง 7 0 7 1 0 1
35020171 บ้านคำเตย 0 11 11 5 0 5
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 1 1 1 0 0 0
35020173 บ้านดงสวรรค์ 9 0 9 2 0 2
35020174 บ้านหนองลุมพุก 6 0 6 3 0 3
35020175 บ้านหนองสนม 19 0 19 3 0 4
35020176 บ้านพืชคาม 0 6 6 2 3 5
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 12 0 12 1 0 1
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 5 0 5 0 0 0
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 4 11 15 5 1 6
35020180 บ้านโสกน้ำใส 5 0 5 0 8 8
35020181 บ้านหนองนกเขียน 4 0 4 1 0 1
35020182 บ้านป่าตาว 7 0 7 1 0 1
35020183 บ้านไทยเจริญ 9 0 11 1 0 1
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 5 0 5 4 0 4
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 4 4 8 2 0 2
35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) 0 0 0 0 0 0
35020187 บ้านน้ำคำ 11 11 22 2 0 2
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 17 20 37 1 0 1
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 6 4 16 2 0 2
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 18 21 39 0 0 0
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 12 8 15 2 1 6
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 3 5 8 2 1 3
35020193 บ้านส้มผ่อ 21 4 25 15 2 17
35020194 บ้านนางาม 8 6 14 4 0 4