รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านเหล่าหันทราย
รหัส SMIS 35020191
รหัส OBEC 430373
รหัสกรทรวง 1035430373
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านเหล่าหันทราย
ตำบล ส้มผ่อ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายศิริชัย เศิกศิริ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 30
ระยะทางถึงอำเภอ 17

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE)

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายศิริชัย  เศิกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางเพชรสิริ  ขาวขำ ครู บริหารการศึกษา
นายอดุลย์  ศีรษะภูมิ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์  กุมารสิทธิ์ ครู หลักสูตรและการสอน
นางสินีรินทร์  ภาระไฟ ครู ภาษาอังกฤษ
นายมานพ  ปัญญา ครู การประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์  ชัยศรี ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุพัชชา  คชอาจ ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาอังกฤษ
นางสาวจันทกานต์  แก้วหาญ ครูธุรการ บัญชี/การบัญชี

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 10 10 12 8 13 16 23 7 0 0 0 99

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
92.75 86.5 89.62

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
43.11 41.86 40.83 31.94

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,963,406
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 255,000
รวมทั้งสิ้น 4,218,406

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
12 8 15 4 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน