รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ชุมชนบ้านศรีฐาน
รหัส SMIS 35020103
รหัส OBEC 430200
รหัสกรทรวง 1035430200
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านศรีฐาน
ตำบล ศรีฐาน
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กระจายศรีฐาน
ผอ.โรงเรียน นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 42
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุวิทย์  สุวรรณเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คอมพิวเตอร์
นางสำอาง  วังมะนาว ครู วุฒิครูอื่น ๆ
นางนิสาชล  เดชศิริ ครู การประถมศึกษา
นางสาวธิฌานันท์  ป้องกัน ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวกิรณา  คนยืน ครู ปฐมวัย
นางปิยวรรณ์  พงศ์ลดาจันทร์ ครู ปฐมวัย
นางสาวกิมยวน  ป้องกัน ครู การประถมศึกษา
นางสาวเจเนตร์  อินอุ่นโชติ ครู ปฐมวัย
นางขัตติยา  ถ่วนนอก ครู บริหารการศึกษา
นางไพวรรณ  จันใด ครู บริหารการศึกษา
นางสาวเกยุรา  ศรีแสนตอ ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์
นางสาววรรณา  เข็มเพชร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายวิทวัฒน์  แสงส่อง ครูพี่เลี้ยง วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาวกุลฑิตาพร  คำเสน ครู (พนักงานงานราชการ) ชีววิทยา
นางชนาภา  ศิลารักษ์ ครูธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์
นายสยาม  ศรีเวียง ครู (อัตราจ้าง) ดุริยางคศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 32 35 29 31 21 14 44 23 0 0 0 229

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 2 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 12

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
94.11 65.44 79.77

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40 29.23 30.38 24.22

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 5,902,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 2,120,000
รวมทั้งสิ้น 8,022,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
17 4 21 6 0 6

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน